Sprawozdanie KIS za rok 2020

W okresie od 15 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. w Klubie Integracji Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku realizowany był  program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punkty Konsultacyjnego. W/w okresie odbyło się 326 konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców Gminy Olsztynek.

Konsultacje przeprowadzono u 216 kobiet i 110 mężczyzn.

Ilość wizyt w poszczególnych punktach konsultacyjnych:

1. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy – 69 osób, 50 kobiet i 19 mężczyzn;
2. Prawniczy punkt konsultacyjny – 77 osób, 53 kobiety i 24 mężczyzn;

3. Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych – 100 osób, 93 kobiety i 7 mężczyzn;
4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu – 80 osób, 20 kobiet i 60 mężczyzn.

Czytaj dalej Sprawozdanie KIS za rok 2020

Tak smakuje życie – wyjazd zimowy wychowanków PCPR

Od 26.01.2020 r do 01.02.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na  rok 2020.

Wypoczynek zimowy z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Tak smakuje życie” w którym udział wzięli wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Olsztynku w Olsztynku- placówki Interwencyjnej. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA”.

Czytaj dalej Tak smakuje życie – wyjazd zimowy wychowanków PCPR

Przemoc – droga donikąd

vsm

Od 1 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victims Support Malta (VSM) realizuje projekt finansowany ze środków UE pt.: ” Przemoc – droga donikąd. Wypracowanie programu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy”. Celem projektu będzie wypracowanie programu usług lokalnych w zakresie wsparcia ofiar i sprawców przemocy. Będzie to program wsparcia dla ofiar, a także program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, adresowany do specjalistów, pracujących głównie w samorządach lokalnych, realizujących szkolenia, programy terapii i programy korekcyjno-edukacyjne. Program będzie wzbogacony o moduł w zakresie pierwszego kontaktu z ofiarami i sprawcami przemocy oraz o elementy związane z wykrywaniem i opieką nad ofiarami przemocy seksualnej. W ramach projektu opracowana zostanie również strategia dla lokalnej kampanii społecznej wykorzystująca mediów społecznościowe, skierowana do społeczności lokalnych zainteresowanych uwrażliwianiem na tematykę przemocy w rodzinie.

Violence – a road to nowhere

From January 1, 2020, the DROGA Association and the Maltese foundation Victims Support Malta (VSM) implements an EU-funded project entitled: „Violence – A Road to Nowhere. Developing a support program for victims and perpetrators of violence”. The project will focus on elaborating, basing on the maltase’s experiences, a program of support to victims and perpetrators addressed to therapists working at the local level implementing training, therapy programs and corrective and educational programs. The program will be enriched with a module in the field of the first contact with the victim and perpetrators of violence as well as elements related to detection and care of the victim of sexual violence. The project also developed a strategy regarding the use of social media, addressed to local communities interested in running social awareness campaigns.

MOPS w Olsztynku wyróżniony przez Marszałka Województwa

Źródło zdjęcia: http://olsztynek.naszops.pl/

Z przyjemnością informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, przy którego pomocy realizowany jest projekt „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców Olsztynka”, w ramach obchodów
Dnia Pracownika Socjalnego otrzymał od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę zespołową za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MOPS-u w Olsztynku.