O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku zostało zarejestrowane latem 2010 roku.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wsparcie działań w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, polegającej na realizacji zadań w zakresie integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka. 

Stowarzyszenie realizuje działania na rzecz osób potrzebujących w obszarze profilaktyki i ograniczania przemocy w rodzinie, upowszechniania równości płci, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje działania o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, szkoleniowym i zawodowym. 

W praktyce stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie:

  1. Pomocy ofiarom przemocy poprzez organizację zajęć w formie np. grup wsparcia
  2. Prowadzenia terapii dla sprawców przemocy, zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla osób współuzależnionych
  3. Prowadzenia terapii w zakresie uzależnień behawioralnych (Internet, urządzenia elektroniczne)
  4. Prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie
  5. Szkoleń dla instytucji zajmujących się w problemem przemocy i uzależnień (służba zdrowia, szkoły, policja, itp.)
  6. Zapewnienia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie przygotowuje i wydaje publikacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz uzależnień.

Od chwili swojego powstania zrealizowaliśmy ponad 30 różnych projektów związanych z tematyką przemocy w rodzinie, które były finansowane ze środków krajowych jak i zagranicznych, w tym funduszy UE. Realizujemy również projekty ponadnarodowe we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z Francji, Finlandii i Malty.

Kontakt:

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA
ul. Niepodległości 19, pok. 32
11-015 Olsztynek
tel.  89 521 64 75
e-mail: stowarzyszenie.droga@wp.pl


Kadra merytoryczna, członkowie Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA:

Anna Burcz

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, studia licencjackie i magisterskie z zakresu pracy socjalnej. Pracuje na stanowisku starszy pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Wcześniej 10 lat pracy na stanowisku starszego wychowawcy w domu dziecka. Od 2017 r. prowadzi świetlicę profilaktyczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku oraz realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

Prezes Stowarzyszenia – Anna Burcz

Krzysztof Rubas

Certyfikowany specjalista pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. Posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie działań interwencyjnych dla ofiar przemocy. Certyfikowany specjalista w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków zgodny z programem zatwierdzonym  przez Ministra Zdrowia, nadany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ceryfikowany specjalista w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych od alkoholu nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W latach 2006-2011 p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa i kierownik Działu Terapii w Ośrodku Rehabilitacji Osób Uzależnionych w Różewcu k / Węgorzewa. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – IPZ, PTP  – Warszawa 1999 r. Od 2011 r. prowadzi szkolenia i superwizję programów dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeden ze współzałożycieli naszego stowarzyszenia.

Krzysztof Rubas, terapueta

Dr hab. Monika Kotowska

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Absolwentka kierunku administracja i kierunku prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praca doktorska „Przestępczość nieletnich. Aspekty kryminologiczne i prawne” obroniona w 2008 r. na Wydziale Prawa w Uniwersytetu w  Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych przyznany w 2019 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji m.in. z zakresu kryminologii, wiktymologii i patologii społecznej. Działalność naukową łączy z praktyką w kancelarii radcy prawnego oraz pracą w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w Olsztynku, Barczewie i Jezioranach. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W Stowarzyszeniu DROGA prowadzi m.in. doradztwo prawne na rzecz osób z problemem przemocy w rodzinie.


prof. dr. hab. Agnieszka Zduniak

Socjolog i tłumacz, adiunkt Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2008 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski), magister filologii germańskiej (1996, Uniwersytet Gdański). Prowadzi badania i zajęcia w zakresie pracy socjalnej dotyczące sposobom przeciwdziałania przemocy i uzależnień behawioralnych. Interesuje się nowoczesnymi formami uspołecznienia oraz nowymi formami zachowań zbiorowych, w szczególności procesem eventyzacji współczesnej kultury.


dr Anna Prusik

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału socjologii i pedagogiki TWP w Olsztynie


Agnieszka Bucała

Absolwentka SWPS na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Prowadzi zajęcia z zakresu terapii traumy. Realizuje konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wsparcia dla jednostek samorządowych, w tym pracowników pomocy społecznej  w zakresie pracy z rodzinami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizowała liczne działania o charakterze interdyscyplinarnym i pracę w grupach roboczych. W współtworzyła Dzielnicowe Zespoły Interwencji Kryzysowej. Prowadziła programy superwizji dla liderów zespołów interdyscyplinarnych.

https://pl-pl.facebook.com/people/Agnieszka-Buca%C5%82a/100013415148895/


Agata Potkaj

Dyplomowany psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w służbie penitencjarnej. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. Autorka programu z zakresu profilaktyki przemocy dedykowanego dzieciom i młodzieży pt.:”Przemoc na randkach”.

Agata Potkaj – psycholog, terapeutyka zajmująca się problematyką przemocy w rodzinie

Mariola Olewnik

Pełni rolę Sekretarza w stowarzyszeniu i jest specjalistką pracy socjalnej, z 11 letnim stażem zawodowym w obszarze pomocy społecznej. Mariola ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i posiada specjalizacje w zakresie pracy socjalnej. W Stowarzyszeniu prowadzi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin przemocowych.


 Marta Dąbkowska-Wilczek

Menedżer i koordynator projektów, specjalista w zakresie marketingu internetowego, content marketingu i SEO. Dodatkowo posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów edukacyjnych i społecznych. Menedżer międzynarodowego projektu „Local and International Active Seniors” z udziałem pięciu organizacji z UE, finansowanego ze środków programu E+ (KA2). W latach 2012-2015 koordynowała na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizację projektu „Przez praktykę do zawodu”, a w latach 2015-2017 realizowała dla Stowarzyszenia Kofe(m)ina projekt poświęcony problematyce przemocy wśród młodzieży szkolnej pn.: „Aktywni – Równi- Skuteczni – Gramy Fair”, finansowanego ze środków FIO. W latach 2019-2021 Koordynator projektu realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA, finansowanego ze środków EFS w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie pt.: „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.


Emila Nowicka

Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć w zakresie komunikacji oraz programów skierowanych do seniorów, w tym działań związanych z przemocą wobec osób starszych.

Kadra merytoryczna, niestowarzyszona:

Ewa Szerszeniewska

Certyfikowana specjalistka w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przewodnicząca miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Olsztynku, członek wojewódzkiego zespołu monitorującego realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie. Jedna ze współzałożycielek naszego stowarzyszenia.

Magdalena Monika Gosik

Certyfikowana specjalistka w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.


Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy w Olsztynku:

  1. Anna Burcz – Prezes
  2. Krzysztof Wilczek – Wiceprezes
  3. Mariola Olewnik – Sekretarz
  4. Marzena Ossowska – Skarbnik

Do pobrania: