Wypoczynek letni dla dzieci z Domu dla Dzieci ZGODA w Olsztynku

Stowarzyszenie droga dzieci z domu dla dzieci zgoda wypoczynek letni

W dniach od 28.06.2020 r do 05.07.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na 2020 rok.

Wypoczynek letni z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Chodź z nami budować szczęśliwe Jutro”. Wzięli w nim udział wychowankowie Domu dla Dzieci „ZGODA” w Olsztynku. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA” .

Podczas wyjazdu realizowano zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz socjoterapeutycznym z zakresu profilaktyki uzależnień. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. Tematami rozmów było uzależnienie od alkoholu, powody, dla których ludzie sięgają po alkohol, alkohol jako środek uzależniający, konsekwencje jego nadużywania, wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, wiara w siebie, nauka mówienia nie, akceptacja siebie, osiągnięcie celu. Ponadto w czasie wyjazdu zorganizowano wycieczki w góry: nad Czarny Staw oraz przełęcz Karb – szczyt Karb, przełęcz pod Kopą Kondracką granicą na Kasprowy Wierch, spacer Doliną Kościeliską, zwiedzanie Jaskini Mroźnej, spacer Doliną Chochołowska z wejściem na Wołowiec, spacer Doliną Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego Oka, zwiedzanie Zakopanego i Krupówek. Zorganizowano również kulig z ogniskiem oraz wycieczkę jednodniową Spływ Dunajcem, a także zwiedzanie Zamku w Niedzicy oraz Zabytkowego Zamku w Dębnie. Wychowankowie również bawili się parku rozrywki Energylandia w Zatorze. W czasie zorganizowanym przeprowadzano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach pensjonatu.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2020r.

Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

przemoc

Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy”.

Celem projektu jest implementacja innowacyjnego programu prewencji i psychoterapii rodzin z problemem przemocy zwanego modelem Jyväskylä, który został opracowany przez badaczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jyväskylä  w Finlandii.

Czytaj dalej Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

Tak smakuje życie – wyjazd zimowy wychowanków PCPR

Od 26.01.2020 r do 01.02.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na  rok 2020.

Wypoczynek zimowy z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Tak smakuje życie” w którym udział wzięli wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Olsztynku w Olsztynku- placówki Interwencyjnej. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA”.

Czytaj dalej Tak smakuje życie – wyjazd zimowy wychowanków PCPR

Przemoc – droga donikąd

vsm

Od 1 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victims Support Malta (VSM) realizuje projekt finansowany ze środków UE pt.: ” Przemoc – droga donikąd. Wypracowanie programu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy”. Celem projektu będzie wypracowanie programu usług lokalnych w zakresie wsparcia ofiar i sprawców przemocy. Będzie to program wsparcia dla ofiar, a także program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, adresowany do specjalistów, pracujących głównie w samorządach lokalnych, realizujących szkolenia, programy terapii i programy korekcyjno-edukacyjne. Program będzie wzbogacony o moduł w zakresie pierwszego kontaktu z ofiarami i sprawcami przemocy oraz o elementy związane z wykrywaniem i opieką nad ofiarami przemocy seksualnej. W ramach projektu opracowana zostanie również strategia dla lokalnej kampanii społecznej wykorzystująca mediów społecznościowe, skierowana do społeczności lokalnych zainteresowanych uwrażliwianiem na tematykę przemocy w rodzinie.

Violence – a road to nowhere

From January 1, 2020, the DROGA Association and the Maltese foundation Victims Support Malta (VSM) implements an EU-funded project entitled: „Violence – A Road to Nowhere. Developing a support program for victims and perpetrators of violence”. The project will focus on elaborating, basing on the maltase’s experiences, a program of support to victims and perpetrators addressed to therapists working at the local level implementing training, therapy programs and corrective and educational programs. The program will be enriched with a module in the field of the first contact with the victim and perpetrators of violence as well as elements related to detection and care of the victim of sexual violence. The project also developed a strategy regarding the use of social media, addressed to local communities interested in running social awareness campaigns.

Nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy

przemoc porady stowarzyszenie droga olsztynek

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA prowadzi nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy domowej. W celu uzyskania porady i konsultacji ze specjalistą psychologiem, terapeutą i prawnikiem prosimy o kontakt na adres mailowy stowarzyszenie.droga@wp.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce http://stowarzyszeniedroga.com.pl/kontakt-2/.

Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych

Od 21 stycznia 2019r. do 20 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku realizowało Program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punktu Konsultacyjnego finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynku.

Wieloletnie doświadczenia w Prawniczym Punkcie Konsultacyjnym i w Punktach Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych i osób uzależnionych oraz nadużywających alkoholu dowiodło, że przemoc i spożywanie alkoholu na terenie Gminy jest poważnym problemem natury społecznej i prawnej. Zjawisko to, zarówno w swej fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej postaci przez swoją nagminność generuje problemy prawne i osobiste, których samodzielne rozwiązanie często leży poza indywidualnymi możliwościami  danej osoby i jej rodziny.

Czytaj dalej Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych

Stowarzyszenie DROGA partnerem w projekcie „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Głównym celem projektu „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry wchodzącej w skład Konsorcjum zawiązanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie and Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w celu opracowania narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów.

Cele szczegółowe projektu to:

1) podniesienie jakości usług edukacyjnych

2) nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju lokalnego, waloryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów lokalnych;

3) wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) opracowanie założeń do programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających wdrażanie zarządzania rozwojem lokalnym i waloryzacją zasobów.

Czytaj dalej Stowarzyszenie DROGA partnerem w projekcie „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Rekrutacja uczestników II edycji projektu

Informujemy, iż 2 grudnia rusza rekrutacja uczestników do II edycji projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 10 stycznia 2020 roku.

Dokumenty rekrutacyjne można znaleźć pod adresem:
http://stowarzyszeniedroga.com.pl/projekt-nowa-droga/

Jednocześnie informujemy, iż modyfikacjom uległ Regulamin rekrutacji, dostępny pod adresem: http://stowarzyszeniedroga.com.pl/projekt-nowa-droga/