Seminarium informacyjne w projekcie „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W dniu 9 września o godz. 11.00 w Salonie Wystawowym, Dom Mrongowiusza przy ul. Rynek 3 w Olsztynku odbędzie się seminarium informacyjne poświęcone wdrażaniu projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Seminarium będzie okazją do przedstawienia działań zaplanowanych w projekcie, którego celem jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności zaś mieszkańców gminy Olsztynek, w zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowane zostaną specjalistyczne i partycypacyjne programy wspierające rozwój kompetencji ekspertów ale również przedstawicieli społeczności lokalnych niewiązanych z tematyką zapobiegania i zwalczenia przemocy w rodzinie, które prowadzą do wzrostu aktywności tych społeczności w wysiłkach na rzecz ograniczania przemocy.

Seminarium będzie okazją do uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu pt.:”Moja rodzina wolna od przemocy”.

Seminarium zostanie zorganizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Partnerem projektu jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są na adres mailowy Stowarzyszenia Droga oraz do osoby kontaktowej z MOPS w Olsztynku – Pani Moniki Gosik.

Projekt „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Prawa ofiar przemocy w UE – Dyrektywa w sprawie praw ofiar

Szacuje się, że co roku ofiarą przestępstw (w tym ofiar przemocy) pada około 15% Europejczyków, czyli 75 milionów osób w Unii Europejskiej. Osoby, które padły ofiarą przestępstwa, mają różne potrzeby, od ofiary do ofiary. Aby sprostać tym potrzebom, wszystkie ofiary muszą być traktowane indywidualnie. Potrzeby ofiar można podzielić na 5 szerokich kategorii:

– pełne szacunku traktowanie i uznanie za ofiary
– ochrona przed zastraszeniem, odwetem i dalszym krzywdzeniem ze stony podejrzanego oraz przed doznaniem krzywdy w toku śledztwa i postępowania sądowego
– wsparcie, w tym natychmiastowa pomoc po przestępstwie, długoterminowa pomoc fizyczna i psychologiczna
– dostęp do wymiaru sprawiedliwości w celu upewnienia się, że ​​ofiary są świadome swoich praw i rozumieją je oraz są w stanie uczestniczyć w postępowaniu
– odszkodowanie i przywrócenie, czy to poprzez odszkodowania finansowe wypłacone przez państwo lub przez sprawcę, czy w drodze mediacji lub innej formy sprawiedliwości naprawczej.

Celem ochrony osób pokrzywdzonych Unia Europejska opracowała Dyrektywę w sprawie praw ofiar, która ustanawia minimalne normy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz gwarantuje, że osoby, które padły ofiarą przestępstwa, są uznawane i traktowane z szacunkiem. Muszą również otrzymać odpowiednią ochronę, wsparcie i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Dyrektywa istotnie wzmacnia prawa ofiar i członków ich rodzin do informacji, wsparcia i ochrony, prawa procesowe ofiar. Dyrektywa wymaga również, aby kraje UE zapewniły odpowiednie szkolenie dotyczące potrzeb ofiar dla tych urzędników, którzy mogą mieć z nimi kontakt.

Poniżej prezentujemy treść europejskiej Dyrektywy w sprawie praw ofiar.

Program profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu pt.:”Złapany w sieć”


W 2013 r. Stowarzyszenie DROGA opracowało jeden pierwszych w Polsce programów w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu pt.: ,,Złapany w sieć”. Powstał on w związku z rosnącym zagrożeniem występowania uzależnień o charakterze behawioralnym. O ile tematyka związana z alkoholizmem czy narkomanią była dobrze poznana i powstało wiele wartościowych programów profilaktycznych, to obszar powiązany z siecioholizmem, patologicznym hazardem, zakupoholizmem, pracoholizmem, erotomanią czy żarłocznością robią wrażenie nadal ,,dziewiczych”.

Przygotowanie programu odbyło się w formie następujących zadań: opracowanie projektu programu profilaktyki uniwersalnej, przygotowanie szkoleń dla realizatorów, szkolenie dla realizatorów, ewaluacja formatywna programu, ewaluacja skuteczności programu, przygotowanie raportu z realizacji i ewaluacji programu, przygotowanie ostatecznej wersji programu. Pilotażowe wdrażanie przygotowanego programu realizowano w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olsztynek.

Poniżej przypominamy w całości program, który naszym zdaniem nie stracił na znaczeniu od momentu swojego powstania i zachęcamy do lektury.

Przemoc wobec osób starszych – szkolenie online

W dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 17.00 odbyło się szkolenie online zorganizowane przez Stowarzyszenie DROGA poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Szkolenie prowadziła prof. Agnieszka Zduniak – członek Stowarzyszenia DROGA.

Szkolenie było skierowane dla członków organizacji pozarządowych i obejmowało zagadnienia związane z różnymi formami przemocy i nadużyć, jakich doświadczają seniorzy w rodzinach lub instytucjach środowiskach tj. np. domy opieki symptomami i oznakami stosowania różnych i mniej znanych form przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza przypadków przemocy ekonomicznej, psychicznej.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 osób.

Poniżej prezentacja ze szkolenia do pobrania w pliku pdf.

Nowy projekt Stowarzyszenia pt.”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” uzyskał dofinansowanie

Informujemy, że Stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie projektu pt. „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” (Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą ze względu na płeć) ze środków programu Erasmus Plus (Akcja KA2).

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2024 we współpracy z długoletnim partnerem Stowarzyszenia DROGA – maltańską fundacją Victim Support Malta (VSM).

Celem projektu jest opracowanie narzędzi edukacyjnych, które umożliwią zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy ze względu na płeć (GBCV). Projekt ma za zadanie wyposażyć członków partnerstwa w umiejętności cyfrowe i analityczne, które pomogą w zbudowaniu potencjału umożliwiającego zapobieganie i zwalczanie nowych form przemocy cyfrowej ze względu na płeć w Internecie.
Oczekiwane rezultaty projektu to m.in. programy szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w Internecie (w tym w social mediach), działanie pilotażowe na temat sposobów prowadzenia kampanii społecznych przeciwdziałających cyberprzemocy ze względu na płeć skierowanych do lokalnych interesariuszy, ale też opracowanie przykładowych narzędzi i treści na temat zasad prowadzenia takich kampanii.

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA i Olsztyński Telefon Zaufania – WSPÓLNE DZIAŁANIA

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją graficzną podsumowującą działania podejmowane przez Stowarzyszenie DROGA oraz Olsztyński Telefon Zaufania od listopada 2021 r. dotyczących wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Działania na rzecz wsparcia osób dotkniętych problemem przemocy są realizowane w projekcie „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Informacje o konkursie plastycznym „Moja rodzina wolna od przemocy”

Dnia 24 czerwca br. upłynął termin składania prac w wojewódzkim konkursie „Moja rodzina wolna od przemocy”. Zainteresowanie konkursem bardzo nas zaskoczyło, gdyż wpłynęło ponad 40 prac ze szkół z powiatu Olsztyńskiego i gminy Olsztynek.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie września. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wynikach oraz zostaną im wręczone nagrody na specjalnym spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Olsztynku.

Konkurs pt.: „Moja rodzina wolna od przemocy” jest organizowany w ramach projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szkolenie online w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych

W dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 17.00 Stowarzyszenie DROGA organizuje szkolenie online poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Szkolenie jest skierowane dla członków organizacji pozarządowych.

Tematyka szkolenia obejmie zagadnienia związane z:

  1. różnymi formami przemocy i nadużyć, jakich doświadczają seniorzy w rodzinach lub instytucjach środowiskach tj. np. domy opieki
  2. symptomami i oznakami stosowania różnych i mniej znanych form przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza przypadków przemocy ekonomicznej, psychicznej tj. np.: zmiana wzorców żywieniowych lub problemy ze snem, niewyjaśnione zmiany w zachowaniu, samookaleczenie, wypłaty pieniędzy nieregularne lub nietypowe dla starszej osoby, wypłaty pieniędzy, które są niezgodne ze stanem finansowym starszej osoby, zmiana testamentu lub tytułu własności w celu opuszczenia domu lub majątku „nowym znajomym lub krewnym”, podejrzana aktywność na koncie karty kredytowej, zaniedbanie, pomijanie istotnych potrzeb psychosomatycznych, społecznych i materialnych osób starszych, izolacja społeczna oddzielenie ludzi w podeszłym wieku od reszty społeczeństwa.

Szkolenie poprowadzi członek Stowarzyszenia prof. Agnieszka Zduniak.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są na adres mailowy Stowarzyszenia DROGA.

Zapraszamy do udziału!

Film na temat przeciwdziałania przemocy w ramach projektu „Przemoc to niemoc”

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” powstał film na temat działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Film powstał dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Mieszkanie dla osób doświadczających przemocy domowej

Stowarzyszenie DROGA dysponuje mieszkaniem o charakterze interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane i przystosowane do pobytu matek z dziećmi, w szczególności ofiar przemocy domowej i seksualnej lub innych osób u których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby potrzebujące pomocy ze względu na doświadczaną przemoc pod numerem telefonu: 792 665 294.

Poniżej przedstawiamy krótki film z prezentacją mieszkania.

Stworzenie mieszkania dla osób doświadczających przemocy jest możliwe dzięki realizacji projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”, który jest finansowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.