Dołącz do polsko-włoskiej koalicji organizacji wspierających ofiary mowy nienawiści

Mowa nienawiści narusza podstawowe prawa człowieka osób. Opinie mogą obrażać, szokować lub niepokoić, ale nie mogą podżegać do przemocy, wrogości i dyskryminacji. Dlatego tak istotny jest podjęcie działań naprawczych i stworzenie koalicji organizacji i instytucji podejmujących działania na rzecz wsparcia ofiar mowy nienawiści, w tym zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologicznej i prawnej.

Takie działania podjęły stowarzyszenie DROGA oraz włoska spółdzielnia społeczna Lab.in.s, które realizują wspólny projekt pt.:” Podnoszenie potencjału organizacyjnego interesariuszy w zakresie świadczenia oddolnych usług dla ofiar przestępstw z nienawiści”.

Jego celem jest budowanie zdolności społeczności lokalnych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści.

Jego celem jest budowanie zdolności społeczności lokalnych bardziej odpornych na przypadki mowy nienawiści. Jeśli chcesz pomóc i włączyć się do działania, masz doświadczenie w tym obszarze, lub możesz nam pomóc, dołącza do nas. Organizujemy sieć wsparcia, kampanię społeczną oraz bezpłatne szkolenia w Polsce i we Włoszech wraz ze wsparciem psychologicznym i prawnym ofiar.

Skontaktuj się z nami! Czekamy!

Działanie stanowi element projektu „Upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes” i jest współfinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Wdrażanie Dyrektywy „Ofiarowej”: Portugalia

Kontynuujemy upowszechnianie wyników naszego ostatniego raportu w projekcie BeneVict, żeby inspirować zmiany w krajowych usługach wsparcia dla ofiar w całej UE.

Raport w projekcie BeneVict obejmuje 26 krajów UE i bada, jak państwa członkowskie UE wdrożyły Dyrektywę w sprawie praw ofiar, dekadę po jej ustanowieniu.


Oto kilka pozytywnych wniosków z Portugalii!

Podsumowanie wyników kampanii społecznej KLIKNIJ ŻYCZLIWOŚCIĄ

W dniach od 24 czerwca do 1 lipca stowarzyszenie DROGA oraz maltańska fundacja Vicitm Support Malta (VSM) zorganizowały kampanię społecznościową pt.:”Kliknij życzliwością„.

Celem kampanii było pokazanie konsekwencji przemocy cyfrowej wobec kobiet.

W ramach kampanii przygotowano 2 rolki oraz 8 postów w mediach społecznościowych oraz na stronie www stowarzyszenia oraz 2 rolki i 5 postów na stronie VSM.

Całkowity zasięg kampanii w Polsce: 31 699 osób, 293 interakcji.

Całkowity zasięg kampanii na Malcie: 1232 osób, 138 interakcji.

Kampania była została dofinansowania ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.

Podziel się swoją opinią! Ankieta dla specjalistów

Konsorcjum organizacji realizujących projekt pt.:”Crossing Protect”, którego celem jest zbudowanie kompetencji i narzędzi edukacyjnych służących rozwoju sprawiedliwości naprawczej na rzecz ofiar przemocy domowe opracowało ankietę służącą zmapowaniu systemów sprawiedliwości naprawczej i usprawnieniu systemu wsparcia ofiar przemocy domowej w oparciu o lepsze zrozumienie potrzeb kompetencyjnych praktyków.
Jeśli pracujesz w obszarze sprawiedliwości naprawczej lub wsparcia ofiar przemocy domowej, pomóż nam, wypełnij ankietę i przekaż swoją opinię na temat wyzwań jakie stoją w tych obszarach.

Poniżej link do ankiety w języku angielskim:

https://forms.gle/ijEUtt2L4gdjV7Ze7

Dziękujemy za pomoc!

Projekt „CROSSING PROTECT” jest realizowany przez: Welcome Aps, European Forum for Restorative Justice, Victim Support Europe, Associazione Spondé APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, @Waage Hannover, Rete Dafne Italia, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – ISCSP/ULisboa, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, De Haagse Hogeschool, Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA.

Zmiany w Dyrektywie „ofiarowej” – Francja

Kontynuujemy publikację wyników naszego niedawno opublikowanego raportu BeneVict, aby zainspirować zmiany w krajowych usługach wsparcia w całej UE. Raport BeneVict obejmuje 26 krajów UE i analizuje, jak państwa członkowskie UE wdrożyły Dyrektywę dotyczącą praw ofiar, dziesięć lat po jej ustanowieniu.

Prawa człowieka dla ofiar przestępstw

Od początku lipca stowarzyszenie DROGA oraz stowarzyszenie ARKA rozpoczyna realizację wspólnego projektu pt.:”Prawa człowieka dla ofiar przestępstw”.

Celem projektu będzie wzmocnienie praw człowieka, w szczególności praw ofiar przestępstw, wynikający z obowiązywania w Polsce Dyrektywy 2012/29/UE, która ustanowiła normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw dla wszystkich krajów EU. W ramach projektu będziemy:
a) świadczyć usługi prawne, terapeutyczne i psychologiczne dla ofiar przestępstw
b) analizować zakres implementacji Dyrektywy w polskich przepisach prawnych, a w niektórych przypadkach podejmować działania na rzecz zmiany polskiego prawodawstwa w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnie wrażliwych grup społecznych będących ofiarami przestępstw (tj. dzieci, osoby niepełnosprawne, cudzoziemcy)
c) upowszechniać zapisy Dyrektywy w ramach planowanej na przyszły rok kampanii społecznej.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach projektu “Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.

Wdrażanie Dyrektywy o prawach ofiar w krajach UE

Zaczniemy od dwóch „prostych” pytań: Jak wspieramy ofiary przestępstw w całej UE i czy Dyrektywa UE dotycząca praw ofiar funkcjonuje w praktyce? Nasze wyniki z projektu BeneVict pokazują osiągnięcia oraz największe wyzwania, z którymi borykają się państwa członkowskie UE we wdrożeniu tej dyrektywy.

BeneVict to projekt mający na celu wsparcie globalnej potrzeby posiadania ważnych i opartych na dowodach argumentów na rzecz postępu w prawach ofiar w całej UE. W latach 2022-2023 partnerstwo BeneVict przeprowadziło badania w 26 państwach członkowskich UE, aby ocenić implementację Dyrektywy dotyczącej praw ofiar, 10 lat po jej ustanowieniu. W ciągu najbliższych kilku tygodni VSE będzie dzielić się kluczowymi wynikami i wnioskami z tego badania na poziomie europejskim.

Ostatecznie wyniki te mogą stanowić podstawę do przemyślenia, zarówno na poziomie krajowym, jak i UE, w jaki sposób prawa ofiar są wdrażane (lub nie) oraz jakie działania są potrzebne, aby poprawić ich sytuację.

*W 2012 roku przyjęto Dyrektywę UE dotyczącą praw ofiar, aby zapewnić, że ofiary na całym obszarze UE mają prawo do równego dostępu do usług wsparcia. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do zastosowania zapisów Dyrektywy do swojego prawa krajowego i praktycznego jej wdrożenia (do 16 listopada 2015 roku), tak aby umożliwić ofiarom korzystanie z praw, które są w niej zawarte.

Niestety, do dziś państwa członkowskie nie wprowadziły odpowiednich procedur i mechanizmów wdrożenia Dyrektywy.

Dowiedz się więcej na: [https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/ongoing/benevict/](https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/ongoing/benevict/)

Szkolenia na temat uzależnienia od Internetu dla francuskich organizacji

W dniach od 3 do 5 czerwca 2024 r. przedstawiciele stowarzyszenia DROGA przeprowadzili w miejscowości Saint Brieuc szkolenie dla 19 przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji pracujących z młodzieżą zagrożonych uzależnieniem od Internetu i wdrożenie program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu, wytworzenie refleksji wśród młodzieży: jakie obszary życia ulegają destrukcji podczas kompulsywnego używania Internetu, podniesienie świadomości na temat pogarszania się stanu zdrowia wskutek kompulsywnego używania Internetu oraz dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu.

Szkolenie stanowi pierwszą część działań w projekcie pt.:”Building participatory and grassroots educational tools for resilience and prevention of behavioural addictions of youth”, który jest realizowany ze środków programu Erasmus Plus we współpracy z spółdzielnią społeczną Rich’ESS.

Podsumowanie wyników kampanii społecznej na temat Dyrektywy ofiarowej

W dniach od 27 maja do 8 czerwca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA zorganizowało społeczną kampanię, której celem jest obrona praw ofiar przestępstw i popularyzacja zapisów europejskiej Dyrektywy  2012/29/UE, zwanej Dyrektywą „ofiarową”, przyjętą przez UE w 2012 r.

W ramach kampanii przygotowano 1 film, 3 rolki oraz 13 postów w mediach społecznościowych oraz na stronie www stowarzyszenia.

Całkowity zasięg kampanii: 129 167 osób, 6548 reakcji, 26 komentarzy i 25 udostępnień.

Kampania była została dofinansowania ze środków UE przy wsparciu europejskiej sieci wspierającej prawa ofiar Victims Support Europe (#VSE) oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza z Olsztyna.

Wspólne stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie proponowanych zmian w treści Dyrektywy o Prawach Ofiar

W dniu 13 czerwca Rada Unii Europejskiej przyjęła swoje stanowisko w sprawie rewizji Dyrektywy o prawach ofiar. Mimo, że ponad dwanaście lat po jej pierwszym przyjęciu była to okazja do wzmocnienia praw ofiar przestępstw, obecne stanowisko Rady pokazuje niewielką gotowość do takich działań. Propozycje Komisji Europejskiej zostały w dużej mierze odrzucone lub osłabione, zmieniając zobowiązania na jedynie opcje, co ogranicza skuteczność Dyrektywy i pozostawia wiele ofiar niewystarczająco chronionych. Konkretnie, usunięto lub osłabiono prawa dotyczące bezpiecznego zgłaszania przestępstw, wsparcia sądowego, dostępu do opieki medycznej, ochrony prywatności, prawa do informacji i udziału, odszkodowań od sprawców, środków prawnych oraz przeglądów decyzji. Ponadto, zmniejszono rolę organizacji pozarządowych, co zwiększa ryzyko stygmatyzacji i dyskryminacji.

Stanowisko Rady kontrastuje z raportem Parlamentu Europejskiego, który proponuje skuteczny ramowy akt prawny dla skoordynowanego wsparcia, ochrony i sprawiedliwości dla ofiar przestępstw. Parlament uznaje inwestycje w prawa i usługi dla ofiar za kluczowe dla zmniejszenia kosztów przestępczości i zwiększenia zdolności powrotu do pracy, a także dla efektywności postępowań karnych.

Państwa członkowskie UE niedawno przyjęły inne dyrektywy, pokazując gotowość do poprawy praw określonych grup ofiar. Teraz powinny potwierdzić swoje zobowiązanie wobec wszystkich ofiar przestępstw, podnosząc minimalne standardy w rewizji Dyrektywy o prawach ofiar. Wszystkie ofiary powinny być traktowane równo, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, statusu pobytu czy rodzaju wykorzystania.

Wzywamy wszystkie państwa członkowskie UE i Parlament Europejski do wspólnego działania na rzecz każdej ofiary w UE. Zachęcamy do przyjęcia rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską i Parlament, aby prawa ofiar stały się rzeczywistością. Przyjmując silną Dyrektywę o prawach ofiar, państwa członkowskie mogą pokazać swoje zaangażowanie w wartościowanie podstawowych praw człowieka, godności ludzkiej i wartości Unii Europejskiej.