Relacja z międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce przemocy „Age of resilience”

W dniach 11-12 maja 2022 r. w miejscowości Kappara na Malcie odbywa się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce przemocy w kontekście pandemii. W trakcie konferencji omawiane są zagadnienia związane m.in. ze mieniającymi się czynnikami wiktymizacji w niestabilnych czasach, konfliktów, nietolerancji i niestabilność społeczna oraz ich wpływ na ofiary przestępstw, mapowania odporności-aktorów, identyfikowanie interesariuszy podejmujących działania, odporności i transformacyjnej tożsamości społecznej w nierozwiązywalnych konfliktach międzygrupowych, ram regeneracyjnych na rzecz budowania odporności i zrównoważonego nowoczesnego społeczeństwa, ale też indywidualnej, społecznej i strukturalnej odporność w kontekście wsparcia ofiar i upodmiotowienia określonej grupy ofiar w czasach Covid-19.

W konferencji bierze udział przedstawiciel Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka.

Szczegółowy program konferencji

Udział w konferencji przedstawiciela Stowarzyszenia DROGA był możliwy dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.