Szkolenie z zakresu przemocy domowej dla przedstawicieli policji i samorządów lokalnych

W dniach 21-22 maja 2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZCHP, Waszeta 1, 11-015 Olsztynek odbędzie nieodpłatne się szkolenie dla przedstawicieli policji i samorządów lokalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia będzie doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmów z osobami doznającymi oraz stosującymi przemoc w rodzinie, zwiększenie zaangażowania oraz współpracy służb, instytucji na rzecz integracji działań interwencyjnych. W ramach zajęć omówione zostaną cykle przemocy, rodzaje przemocy, przemoc pomiędzy rodzeństwem, przemoc dzieci wobec rodziców, aspekty prawne przemocy, mechanizmy przemocy: syndrom wyuczonej bezradności, zespół PTSD, syndrom sztokholmski i wiktymizacja.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniem prosimy o zgłaszanie uczestnictwa bezpośrednio na adres mailowy Stowarzyszenia DROGA.

Realizacja szkolenia jest możliwa dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.