Nowy projekt Stowarzyszenia pt.”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” uzyskał dofinansowanie

Informujemy, że Stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie projektu pt. „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” (Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą ze względu na płeć) ze środków programu Erasmus Plus (Akcja KA2).

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2024 we współpracy z długoletnim partnerem Stowarzyszenia DROGA – maltańską fundacją Victim Support Malta (VSM).

Celem projektu jest opracowanie narzędzi edukacyjnych, które umożliwią zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy ze względu na płeć (GBCV). Projekt ma za zadanie wyposażyć członków partnerstwa w umiejętności cyfrowe i analityczne, które pomogą w zbudowaniu potencjału umożliwiającego zapobieganie i zwalczanie nowych form przemocy cyfrowej ze względu na płeć w Internecie.
Oczekiwane rezultaty projektu to m.in. programy szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w Internecie (w tym w social mediach), działanie pilotażowe na temat sposobów prowadzenia kampanii społecznych przeciwdziałających cyberprzemocy ze względu na płeć skierowanych do lokalnych interesariuszy, ale też opracowanie przykładowych narzędzi i treści na temat zasad prowadzenia takich kampanii.