Działalność stowarzyszenia DROGA w 2023

W dniu 9 maja br. odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia w trakcie którego przyjęto sprawozdanie z działalności za 2023 r. W 2023 r. stowarzyszenie DROGA wzięło udział: w łącznie ośmiu projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, dwóch kampaniach społecznych, w tym jednej lokalnej. Wydano dwie publikacje związane z tematyką przeciwdziałania przemocy.

Wsparciem objęto łącznie 285 seniorów, zrealizowano programy profilaktyczne w których wzięło udział 540 osób dorosłych, wsparciem psychologicznym, terapeutycznym i prawnym objęto 48 osób dorosłych. W ramach funkcjonowania punkt konsultacyjno-terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy domowej udzielono pomocy łącznie 75 osobom. W świetlicy terapeutycznej pracowano z 20 osobową grupą młodzieży. Zorganizowano jedną konferencję. Kadra stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniach krajowych i zagranicznych w których wzięło łącznie 44 osoby. Łącznie wsparciem objęto 1005 osób.