Prawo do kompensaty dla ofiar przestępstw w Polsce

Prawo do kompensaty jest fundamentalnym elementem sprawiedliwości dla osób dotkniętych przestępstwem. Dyrektywa 2012/29/UE wyraźnie określa zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia ofiarom prawa do uzyskania odpowiedniej rekompensaty za doznane szkody fizyczne, psychiczne i materialne.

Zgodnie z przepisami dyrektywy, państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia mechanizmów umożliwiających ofiarom skuteczne korzystanie z prawa do kompensaty. Te mechanizmy obejmują m.in. dostęp do informacji na temat procedur ubiegania się o odszkodowanie, pomoc w wypełnieniu wniosków o rekompensatę oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za jej przyznawanie.

Ponadto dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, żeby systemy kompensacji były skuteczne, sprawiedliwe, dostępne i niezależne. Oznacza to, że ofiary powinny mieć możliwość uzyskania rekompensaty w sposób szybki i bez zbędnych przeszkód, a decyzje dotyczące przyznania odszkodowania powinny być podejmowane w sposób obiektywny i transparentny. Skuteczne funkcjonowanie systemów kompensacji stanowi istotny element w walce z przestępczością oraz promowaniu poszanowania praw człowieka.

Do zmiany:

  • przyspieszenie postępowań dotyczących przyznania kompensaty i wprowadzenie maksymalnego terminu rozpoznania sprawy o jej przyznanie
  • modyfikacja systemu przyznawania zaliczki na poczet kompensaty. Zaliczka obejmuje tylko tę część kompensaty, która dotyczy pokrycia niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji lub pogrzebu – wyłączona jest zaś utrata zarobków.
  • wprowadzenie do ustawy odwołania do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu

Wesprzyj naszą kampanię i zapytaj kandydata na europosła, w jaki sposób zamierza chronić ofiary przestępstw!

Kampania jest realizowana przy wsparciu organizacji #VSE (Victims Support Europe) oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. ks. Juliana Żołnierkiewicza.

Kampania stanowi część projektu pt. „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.