Wdrażanie Dyrektywy o prawach ofiar w krajach UE

Zaczniemy od dwóch „prostych” pytań: Jak wspieramy ofiary przestępstw w całej UE i czy Dyrektywa UE dotycząca praw ofiar funkcjonuje w praktyce? Nasze wyniki z projektu BeneVict pokazują osiągnięcia oraz największe wyzwania, z którymi borykają się państwa członkowskie UE we wdrożeniu tej dyrektywy.

BeneVict to projekt mający na celu wsparcie globalnej potrzeby posiadania ważnych i opartych na dowodach argumentów na rzecz postępu w prawach ofiar w całej UE. W latach 2022-2023 partnerstwo BeneVict przeprowadziło badania w 26 państwach członkowskich UE, aby ocenić implementację Dyrektywy dotyczącej praw ofiar, 10 lat po jej ustanowieniu. W ciągu najbliższych kilku tygodni VSE będzie dzielić się kluczowymi wynikami i wnioskami z tego badania na poziomie europejskim.

Ostatecznie wyniki te mogą stanowić podstawę do przemyślenia, zarówno na poziomie krajowym, jak i UE, w jaki sposób prawa ofiar są wdrażane (lub nie) oraz jakie działania są potrzebne, aby poprawić ich sytuację.

*W 2012 roku przyjęto Dyrektywę UE dotyczącą praw ofiar, aby zapewnić, że ofiary na całym obszarze UE mają prawo do równego dostępu do usług wsparcia. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do zastosowania zapisów Dyrektywy do swojego prawa krajowego i praktycznego jej wdrożenia (do 16 listopada 2015 roku), tak aby umożliwić ofiarom korzystanie z praw, które są w niej zawarte.

Niestety, do dziś państwa członkowskie nie wprowadziły odpowiednich procedur i mechanizmów wdrożenia Dyrektywy.

Dowiedz się więcej na: [https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/ongoing/benevict/](https://victim-support.eu/what-we-do/our-projects/ongoing/benevict/)