Komunikacja z ofiarami przestępstw i zmiany w Dyrektywie ds. Ofiar

Ofiary przestępstw często odczuwają stres lub traumę. Osoby takie, choć nadal cierpią z powodu emocjonalnych, psychologicznych, fizycznych i społecznych konsekwencji przestępstwa, muszą podjąć się wielu zadań tj. np. złożenie skargi do złożonego postępowania karnego. W tym kontekście odpowiednie dostarczenie odpowiednich informacji może umożliwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości i systemu wsparcia, pomóc w zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i ułatwić ich udział w postępowaniu procesowym.

Na mocy obowiązującego prawodawstwa UE państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ofiarom dostęp do informacji, które muszą być łatwo dostępne, proste i łatwe do zrozumienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zasadniczo wszystkie ofiary powinny jasno rozumieć przekazywane im informacje, aby mogły na ich podstawie podjąć dalsze działania.

Aby rozszerzyć dostęp ofiar do informacji należy przede wszystkim ułatwić właściwe zrozumienie przekazywanych informacji i możliwość podjęcia na ich podstawie dalszych działań prawnych. Standardy komunikacji postulowane przez organizacje pozarządowe wspierające zmiany w Dyrektywie powinny uwzględniać następujące zasady i być skoncentrowanej na sytuacji ofiary:
● okazywanie szacunku i traktowanie wszystkich ofiary jednakowo, uwzględniając – w miarę możliwości – życzenia i potrzeby ofiar, w tym umiejętności aktywnego słuchania
● bezpieczeństwo – zrozumienie obaw i lęków przed sprawcą
● umożliwienie ofiarom wyrażanie emocji, zrozumienie reakcji, które mogą wynikać z przestępstwa i związanej z nim traumy
● przekazywanie informacji w jaki sposób można pomóc ofiarom odzyskać poczucie kontroli i złagodzić stres związany z przestępstwem.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Szkolenie w zakresie używania narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych

W dniach 22.01-26.01.2024 r. w Turynie (Włochy) odbyło się szkolenie członków stowarzyszenia DROGA w zakresie używania narzędzi cyfrowych w edukacji dorosłych. Tematem szkolenia było wykorzystanie nowych technologii do prowadzenia kampanii społecznych w mediach społecznościowych poprzez wykorzystanie technik narracji wizualnej.

Szkolenie zostało zorganizowane i prowadzone przez Andrea Serafiniego, filmowca i producenta, członka spółdzielni Lab.in.s, który posiada duże doświadczenie zawodowe w kreacji technik i metod pracy związanych z narracją wizualną.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Międzynarodowe seminarium na temat przeciwdziałania mowie nienawiści

Zapraszamy na otwarte seminarium szkoleniowe na temat metod pomocy ofiarom mowy nienawiści pt.: „Mowa nienawiści to nie wirtualna rzeczywistość”. Seminarium odbędzie się w dniach 5-8 marca 2024 r. w Olsztynku i wezmą w nim udział przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA oraz Lab.in.s z Turynu (Włochy). Tematem seminarium będzie przedstawienie prawnych, kryminologicznych i semantycznych aspektów mowy nienawiści oraz zaprojektowanie narzędzi edukacyjnych na rzecz budowania społeczności odpornych na oddziaływanie mowy nienawiści. Spotkania każdego dnia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, służby zdrowia, policji, władz lokalnych, edukacji oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa poprzez profil na FB lub adres mailowy stowarzyszenia DROGA. Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Spotkanie z gośćmi z zagranicy będzie tłumaczone na język polski.

Program seminarium:

W trakcie trwania seminarium swoje prezentacje wygłoszą przedstawiciele stowarzyszenia DROGA m.in.: dr. hab. Monika Kotowska, dr. Maciej Duda, Krzysztof Rubas, dr hab. Agnieszka Zduniak, Krzysztof Wilczek, Emilia Kowalik, oraz przedstawiciele Lab.in.s: Patricia Rodríguez Pulido, Michele Caccavo, Andrea Serafini.

Michele Caccavo – wspólnym wątkiem jego osobistych i zawodowych doświadczeń jest przeplatanie się takich tematów, jak triada: szkolenie/edukacja/edukacja, praca, sprawiedliwość i „terapeutyczna praca w sieci społecznej” metodologią „Kliniki Porozumienia”.

Andrea Serafini – studiował w Mediolanie, gdzie uzyskał dyplom operatora w Centrum Kształcenia Zawodowego Techniki Filmowej i Telewizyjnej. Zajmuje się również kwestiami społecznymi związanymi m.in z tematyką przeciwdziałania mowy nienawiści.

Patricia Rodríguez Pulido – Wiceprezes Lab.in.s, zajmuje się emocjonalną edukacją finansową i wielokulturową wiedzą finansową w kontekście sytuacji osób dotkniętych przemocą psychiczną i emocjonalną.

Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Erasmus Plus i stanowi element projektu „Podnoszenie potencjału organizacyjnego instytucji i społeczności lokalnych w zakresie świadczenia wsparcia ofiarom przestępstw z nienawiści”.

Standardy jakości wsparcia ofiar przestępstw: indywidualne potrzeby ofiar

W ramach obowiązującej Dyrektywy 2012/29/EU dotyczącej praw ofiar państwa członkowskie zobowiązały się wdrożyć ogólne, jak i specjalistyczne powinny standardy jakości ochrony prawnej ofiar przestępstw. Standardy te mogą być stosowane jako kryteria oceny istniejących usług, ale również mogą również służyć jako wytyczne przy opracowywaniu nowych usług. Ponadto, co warto podkreślić służą one jako punkt odniesienia dla oceny usług wsparcia w danym kraju. W szczególności standardy te mają na celu ocenę, czy usługi wsparcia są dostępne dla wszystkich rodzajów ofiar przestępstw, szanowanie ofiar i traktowanie ich z uprzejmością i godnością, zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa oraz reagowanie na indywidualne potrzeby ofiar.

INDYWIDUALNE POTRZEBY OFIAR
Wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb ofiary, jej różnych umiejętności. W rzeczywistości, poza ogólnymi potrzebami wszystkich ofiar i specyficznymi potrzebami niektórych grup, każda ofiara będzie posiada swoje specyficzne potrzeby, które powinny zostać ocenione podczas pierwszego kontaktu z instytucją wsparcia. Ocena taka powinna uwzględniać kontekst i okoliczności przestępstwa, a także potrzeby fizyczne, emocjonalne, społeczne, prawne, praktyczne i finansowe ofiary.
Dzięki modelowi opieki stopniowanej, często stosowanemu w opiece psychiatrycznej , specjaliści mogą określić, jakiej opieki potrzebuje konkretna ofiara w danym momencie. Decyzje o udzielonym wsparciu muszą zostać podjęte w drodze indywidualnej oceny potrzeb.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Standardy jakości wsparcia ofiar przestępstw w Dyrektywie UE dot. praw ofiar – dostępność usług

W ramach obowiązującej Dyrektywy 2012/29/EU dotyczącej praw ofiar państwa członkowskie zobowiązały się wdrożyć ogólne, jak i specjalistyczne powinny standardy jakości ochrony prawnej ofiar przestępstw. Standardy te mogą być stosowane jako kryteria oceny istniejących usług, ale również mogą również służyć jako wytyczne przy opracowywaniu nowych usług. Ponadto, co warto podkreślić służą one jako punkt odniesienia dla oceny usług wsparcia w danym kraju. W szczególności standardy te mają na celu ocenę, czy usługi wsparcia są dostępne dla wszystkich rodzajów ofiar przestępstw, szanowanie ofiar i traktowanie ich z uprzejmością i godnością, zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa oraz reagowanie na indywidualne potrzeby ofiar.

DOSTĘPNOŚĆ DO WSZYSTKICH OFIAR PRZESTĘPSTW

Usługi wsparcia powinny być dostępne dla wszystkich ofiar przestępstw, tj. niezależnie od rodzaju przestępstwa i tego, czy przestępstwo zostało zgłoszone, czy nie; niezależnie od wieku ofiary, pochodzenia kulturowego, języka itp. a organizacje udzielające pomocy ofiarom powinny posiadać politykę zapewniającą wysokiej jakości zasady niedyskryminacji. Rodzaj dostępnych usług powinien być widoczny i dobrze reklamowany. Udostępnienie usług wszystkim rodzajom ofiar wymaga wprowadzenia środków zapewniających możliwość dotarcia do grup szczególnie wrażliwych (np. dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych), nawet jeśli poszukują one aktywnie pomocy. Standard ten został opracowany z myślą o ogólnych usługach wsparcia.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI

Nabór na szkolenia w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw

Informujemy, rozpoczynamy nabór na nieodpłatne szkolenia skierowane do pracowników sądów, policji, miejskich ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnych i osób w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw, której celem jest unikanie wtórnej wiktymizacji.

Szkolenia zostaną zorganizowane w dniach 15-16 luty oraz 14-15 marca 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS, ul. Niepodległości 19. Początek o godz. 09.00. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Ewę Szerszeniewską oraz Agatę Potkaj. Zgłoszenia od instytucji jak i poszczególnych osób przyjmujemy na adres mailowy stowarzyszenia oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia zostaną zrealizowane nieodpłatnie w ramach grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Podsumowanie kampanii społecznej #ResponisbleTogether23

W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r. została zorganizowana europejska kampania społeczna pt. #ResponsibleTogether’23 poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej poprzez upowszechnianie programów terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie. Organizatorem kampanii była europejska sieć WWP we współpracy z wchodzącymi w jej skład instytucjami i organizacjami pozarządowymi z całej Europy: BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Na terenie Polski, kampania była zorganizowana w mediach społecznościowych oraz w formie seminariów i dotarła do 1170 osób (interakcje). W całej Europie treści naszej kampanii w mediach społecznościowych zobaczyło łącznie 84524 osób (interakcje).

Dziękujemy wszystkim organizacjom i instytucjom z Polski, które wsparły kampanię. Szczególne podziękowania dla PCPR w Sieradzu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w nowej edycji kampanii zaplanowanej na listopad i grudzień 2024!

Informacja o rekrutacji na szkolenia w zakresie stosowania języka przyjaznego ofiarom ofiar przestępstw

Informujemy, iż wkrótce rozpoczynamy nabór na nieodpłatne szkolenia skierowane do pracowników sądów, policji, miejskich ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnych i osób w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw, której celem jest unikanie wtórnej wiktymizacji.

Szkolenia zostaną zorganizowane w lutym br. w Olsztynku i będą prowadzone przez Panią Ewę Szerszeniewską oraz Agatę Potkaj. Wstępne zgłoszenia od instytucji jak i poszczególnych osób przyjmujemy na adres mailowy stowarzyszenia oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szczegółowy termin szkoleń wraz z terminami zostanie podany wkrótce.

Szkolenia zostaną zrealizowane nieodpłatnie w ramach grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Na drodze do zmian zapisów europejskiej Dyrektywy ds. praw ofiar przestępstw

Przypominamy, że trwają prace Komisji Europejskiej i jej partnerów społecznych nad zmianami w zapisach Dyrektywy 2012/29/UE dotyczącej praw ofiar przestępstw. W tym celu Victim Support Europe (VSE) opracowała dokument pt.:”Model Provisions Paper” (MPP), w którym przedstawia wizję zmienionej dyrektywy w sprawie praw ofiar w oparciu o badania i analizy potrzeb, pochodzące z dokumentów opracowanych przez instytucje i agencje UE oraz inne organizacje eksperckie. Przyjęta przez Komisję Europejską i Parlament Europejski Dyrektywa o prawach ofiar z 2012 r. stworzyła solidny fundament do uznawania praw ofiar związanych z zachowaniem należytej ochrony, wsparcia, dostępie do wymiaru sprawiedliwości i odszkodowania.

Niestety, zdecydowana większość ofiar nigdy nie zgłasza przestępstwa na policję i nie szuka sprawiedliwości. Wiele osób wciąż napotyka liczne bariery w korzystaniu ze swoich praw, gdyż spora cześć przepisów nie jest wdrażanych w praktyce przez państwa członkowskie.

Wizja przedstawiona w dokumencie dotyczącym przepisów modelowych (MPP) opiera się na założeniu, że:

  1. Państwa muszą przyjąć krajowe ramy kompleksowego wsparcia dla ofiar, które regulują świadczenie wsparcia wszystkim ofiarom w sposób spójny i systemowy, zapewniają wdrożenie wszystkich praw ofiar i zaspokojenie ich potrzeb. Zmiany mają na celu utworzenie usług wsparcia dla poszkodowanych takich jak infolinia 116 006 we wszystkich państwach członkowskich , których funkcjonowanie jest wzajemnie skoordynowane i zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
  2. Należy wdrożyć przepisy, które zapewnią ofiarom bezpieczne i swobodne zgłaszanie przestępstw oraz wsparcie i ochronę w zakresie korzystania z praw przez cały czas trwania postępowania karnego. Poprawki mają na celu wzmocnienie istniejących praw, takich jak prawo do pomocy prawnej, przy jednoczesnym zapewnieniu ofiarom dostępu do ochrony w formie sądowych usług wsparcia i pomocy prawnej.
  3. Poprawki mają na celu ustanowienie procedur komunikacji z ofiarami we wszystkich państwach członkowskich, przekazywanie informacji osobom poszkodowanym w sposób systemowy i zapewnienie, że zostaną one przekazane językiem zrozumiałym dla zwykłych obywateli.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI

Wszystkiego Najlepszego!!!

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Naszym sympatykom, współpracownikom oraz przyjaciołom z innych organizacji pozarządowych i instytucji przesyłamy życzenia spędzenia pięknych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.

Życzymy wszelkiej pomyślności w 2024 r.

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia DROGA