Nabór na szkolenia w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw

Informujemy, rozpoczynamy nabór na nieodpłatne szkolenia skierowane do pracowników sądów, policji, miejskich ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnych i osób w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw, której celem jest unikanie wtórnej wiktymizacji.

Szkolenia zostaną zorganizowane w dniach 15-16 luty oraz 14-15 marca 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS, ul. Niepodległości 19. Początek o godz. 09.00. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Ewę Szerszeniewską oraz Agatę Potkaj. Zgłoszenia od instytucji jak i poszczególnych osób przyjmujemy na adres mailowy stowarzyszenia oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia zostaną zrealizowane nieodpłatnie w ramach grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Wszystkiego Najlepszego!!!

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Naszym sympatykom, współpracownikom oraz przyjaciołom z innych organizacji pozarządowych i instytucji przesyłamy życzenia spędzenia pięknych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.

Życzymy wszelkiej pomyślności w 2024 r.

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia DROGA

Wybieram marzenia, nie uzależnienia

Zakończono realizację programu pod nazwą „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”, realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. Program realizowany był na Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku na ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane były w każdy wtorek, w terminie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r.


Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

 1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.
 2. Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
 3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
 4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
 5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
 6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia jako alternatywy dla zażywania narkotyków.
 7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.
 8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.
 9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.
 10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.

Prowadzący przygotowali treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Wykorzystano elementy programu rekomendowanego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

DROGA i Rich’ESS en tournée!

W dniach 20-21 listopada br. odbyła się wizyta studyjna Patrice Henaff, Dyrektora Zarządzającego Stowarzyszenia Rich’ESS (Francja), której celem było umówienie możliwości nawiązania współpracy, tworzenia partnerstw do wspólnych przedsięwzięć i projektów z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur: Kobieta na Plus (Ruciane Nida), Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste (Olsztyn), Stowarzyszenie ARKA (Olsztyn), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Morągu.

Rich’ESS jest stowarzyszeniem, którego misją jest rozwój sektora ekonomii społecznej w departamencie Cotes d’Armor (Francja) oraz wspieranie rozwoju usług na rzecz społeczności lokalnych w tym regionie.

Więcej na temat działalności stowarzyszenia Rich’ESS:

Konferencja sieci WWP na temat nowych metod pracy ze sprawcami przemocy

Zapraszamy do udziału w dorocznej konferencji organizowanej online w dniach 11-12 października 2023 r. przez sieć WORK WITH PERPETRATORS (WWP) poświęconej pracy ze sprawcami przemocy. Konferencja nosi tytuł „Critical Cases – Understanding & responding to high-risk domestic violence perpetrators” i bedzie miała na celu zrozumienie i reagowanie na przypadki wysokiego ryzyka przemocy domowej.

Konferencja obejmuje sesje plenarne oraz warsztaty poświęcone różnym technikom pracy ze sprawcami przemocy takim jak Trauma Informed Model, wykorzystaniu Wirtualnej Rzeczywistości (VR), projektowaniu strategii opartych na danych w ocenie ryzyka IPV oraz reagowaniu na ryzyko i zrozumienie podejścia tzw. gwarancji przejściowych (transitional safeguarding) podczas pracy z młodymi sprawcami przemocy w wieku 16–11 lat.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Zapisy na stronie: https://www.work-with-perpetrators.eu/events/annual-conferences/annual-conference-2023

Poniżej program konferencji w języku angielskim.

Konsultacje społeczne z Komisją Europejską na temat poprawek do Dyrektywy o Prawach Ofiar

Trwają konsultacje społeczne z Komisją Europejską na temat poprawek do Dyrektywy o Prawach Ofiar. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie ofiarom pełne korzystanie ze swoich praw np. skutecznego przekazywania informacji wszystkim ofiarom. Jedną z propozycji jest obowiązek utworzenia specjalnej telefonicznej linii pomocy dla ofiar (116 006), pod którym ofiary mogłyby uzyskać informacje na temat swoich praw, wsparcia emocjonalnego i, w razie potrzeby, przekierowania do wyspecjalizowanych służb wsparcia lub linii pomocy na terenie całej UE.

Poprawki do Dyrektywy idą w kierunku zapewnienia ofiarom prawa do skorzystania ze wzmocnionej oceny indywidualnej oraz większej dostępności nakazów ochrony po przeprowadzeniu indywidualnej oceny ofiary. Najbardziej bezbronne ofiary miałyby lepszy dostęp do całościowych usług specjalistycznego wsparcia oraz możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego tak długo, jak jest to konieczne ze względu na ich szczególne potrzeby. Ofiary mogłyby również aktywniej uczestniczyć w postępowaniu karnym, gdyż otrzymywałyby wsparcie w sądach i miałyby prawo do kwestionowania decyzji wpływających na ich prawa jako ofiar przestępstwa, niezależnie od ich statusu formalnego.

Zmiany mają również na celu wzmocnienie prawa do odszkodowania, w tym uzyskania decyzji w sprawie odszkodowania w ramach postępowania karnego – bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. W myśl proponowanych zmian, gdy sędzia podejmie decyzję w sprawie odszkodowania od sprawcy, państwo powinno wypłacić to odszkodowanie ofierze szybko po wydaniu wyroku i odzyskać kwotę odszkodowania od sprawcy w drugim etapie.

Zachęcamy wszystkie zainteresowanie organizacje i instytucje do zgłaszania propozycji do poprawek. Proces konsultacji społecznych jest otwarty dla wszystkich. Propozycje zmian można zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Criminal-justice-EU-rules-on-victims-rights-update-_en

Termin przesyłania opinii upływa we wtorek, 26 września (do północy).

Poniżej projekt nowej Dyrektywy w języku polskim.

Razem przeciwko mowie nienawiści

Narodowa Agencja Programu Erasmus Plus przyznała dofinansowanie na realizację projektu pt.:”The upskilling organisational potential of stakeholders in providing grassroots services to victims of hate crimes”. Projekt będzie realizowany od listopada 2023 r. przez Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Lab.in.s z Turynu (Włochy).

Projekt ma na celu stworzenie narzędzi edukacyjnych służących budowaniu społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych bardziej świadomych zjawiska mowy nienawiści. W ramach projektu przewiduje się stworzenie koalicji instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów, które podniosą swoje umiejętności w zakresie przeciwdziałania skutkom mowy nienawiści, lepszego zrozumienia jej aspektów prawnych i psychologicznych oraz niesienia pomocy ofiarom. W ramach projektu Stowarzyszenie DROGA wraz z partnerem projektu i lokalnymi parterami przygotuje społeczną kampanię informacyjną w mediach społecznościowych poświęconej tej tematyce.

Stowarzyszenie DROGA w statystykach 2022 r.

W dniu 2 czerwca br. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia DROGA w trakcie którego zostały przedstawione działania zrealizowane w 2022 r.

We wszystkich programach zrealizowanych w 2022 r. otoczyliśmy opieką 989 osób dorosłych oraz 311 dzieci i młodzieży, co daje łącznie 1300 osób, z czego 193 osoby wymagały pomocy prawnej, 208 sprawców przemocy, 299 osób doznających przemocy, 149 osób współuzależnionych, 90 osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, 40 osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ale też 256 dzieci i młodzieży wymagających wsparcia psychologicznego, 40 dzieci i młodzież z rodzin z problemem przemocy oraz 15 dzieci i młodzież mająca doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu.

Walne Zebranie Stowarzyszenia DROGA

W dniu 02.06.2023 r. w Olsztynku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia DROGA. W trakcie spotkania omówiono działania podjęte w 2022 r. oraz plany na 2023 r. oraz przegłosowano uchwały w sprawie funkcjonowania zarządu stowarzyszenia.

Szczegółowy opis działań podjętych przez stowarzyszenie znajduje się w rocznym sprawozdaniu dostępnym poniżej, a skrócona prezentacja działalności stowarzyszenia 2022 r. w zakładce Statystyki:

Wolontariat dla młodzieży we Francji

Etudes et Chantiers – organizacja pozarządowa z Francji, ogłasza nabór wolontariuszy do projektu, który został zaplanowany we Francji. Wolontariusze będą mieli dwa zadania: wzmacnianie dziedzictwa kulturowego i rozwijanie relacji z mieszkańcami regionu. Etudes et Chantiers prowadzi projekty z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Od wielu lat organizuje obozy, których zadaniem jest angażowanie młodzieży z różnych krajów z zamiarem poznania innych ludzi, odkrywania Bretanii i zachowania jej dziedzictwa kulturowego. Wolontariusze będą uczestniczyć w dwóch obozach:

 1. Obóz organizowany od 7 do 28 lipca: wolontariusze będą odnawiać ściany starej kaplicy Marpiré. Drugi zespół uda się do Chateaugiron, aby odnowić i odnowić ściany umywalni.
 2. Obóz organizowany od 4 do 25 sierpnia.

Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o bezpośredni kontakt z organizatorami. W tym celu należy wysłać CV i list motywacyjny na adres mailowy: volontaires@ec-ouest.org z tematem „Summer volunteering”

Wiecej infomacji na temat wolontariatu poniżej: