Szkolenia na temat uzależnienia od Internetu dla francuskich organizacji

W dniach od 3 do 5 czerwca 2024 r. przedstawiciele stowarzyszenia DROGA przeprowadzili w miejscowości Saint Brieuc szkolenie dla 19 przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji pracujących z młodzieżą zagrożonych uzależnieniem od Internetu i wdrożenie program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży w zakresie zapobiegania uzależnieniu od kompulsywnego używania Internetu. Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu, wytworzenie refleksji wśród młodzieży: jakie obszary życia ulegają destrukcji podczas kompulsywnego używania Internetu, podniesienie świadomości na temat pogarszania się stanu zdrowia wskutek kompulsywnego używania Internetu oraz dostarczenie wiedzy z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą kompulsywne używanie Internetu.

Szkolenie stanowi pierwszą część działań w projekcie pt.:”Building participatory and grassroots educational tools for resilience and prevention of behavioural addictions of youth”, który jest realizowany ze środków programu Erasmus Plus we współpracy z spółdzielnią społeczną Rich’ESS.

Działalność stowarzyszenia DROGA w 2023

W dniu 9 maja br. odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia w trakcie którego przyjęto sprawozdanie z działalności za 2023 r. W 2023 r. stowarzyszenie DROGA wzięło udział: w łącznie ośmiu projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, dwóch kampaniach społecznych, w tym jednej lokalnej. Wydano dwie publikacje związane z tematyką przeciwdziałania przemocy.

Wsparciem objęto łącznie 285 seniorów, zrealizowano programy profilaktyczne w których wzięło udział 540 osób dorosłych, wsparciem psychologicznym, terapeutycznym i prawnym objęto 48 osób dorosłych. W ramach funkcjonowania punkt konsultacyjno-terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy domowej udzielono pomocy łącznie 75 osobom. W świetlicy terapeutycznej pracowano z 20 osobową grupą młodzieży. Zorganizowano jedną konferencję. Kadra stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniach krajowych i zagranicznych w których wzięło łącznie 44 osoby. Łącznie wsparciem objęto 1005 osób.

Zmiany w Zarządzie stowarzyszenia

W dniu 3 kwietnia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia DROGA. W trakcie spotkania przyjęto rezygnację ze sprawowanych funkcji i członkostwa dotychczasowego Prezesa – Panią Annę Burcz oraz sekretarza Zarządu – Panią Mariolę Olewnik. Podjęto również uchwałę o wyborze nowych członków Zarządu.

Obu koleżankom dziękujemy za ich pracę i wkład w rozwój naszej organizacji oraz życzymy dużo sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

Diagnozowanie i przeciwdziałanie uzależnieniom w Internecie wśród młodzieży

Z przyjemnością informujemy, że wspólny projekt stowarzyszenia Rich’ESS (Francja) oraz stowarzyszenia DROGA poświęcony zapobieganiu uzależnieniom od Internetu wśród młodzieży pt.: „Developing and promoting participatory educational tools for resilience and prevention of behavioural addictions in youth” (Rozwój i promowanie partycypacyjnych narzędzi edukacyjnych na rzecz odporności i profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród młodzieży) zostanie sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Projekt podejmuje kluczowe w ostatnich latach kwestie związane z niekorzystnym oddziaływaniem Internetu na zdrowie psychiczne młodzieży i koncentruje się na wypracowaniu narzędzi, które umożliwią wykrywanie przez osoby pracujące z młodzieżą, ale również rodziców, symptomów uzależnień behawioralnych tj. uzależnienie od Internetu oraz podejmowanie działań wzmacniających odporność młodzieży na takie zagrożenia.

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2026.

Zapraszamy do udziału w otwartych szkoleniach i seminariach z udziałem polskich i francuskich ekspertów. Informacja wkrótce na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych.

Życzenia Wielkanocne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wszelkiej pomyślności, serdecznych spotkań i rodzinnej bliskości. Niech budząca się do życia wiosna doda sił w pokonywaniu trudności, A mnóstwo wiosennego słońca przyniesie zdrowie i pokłady wytrwałości.


Wszystkiego spełnionego!

Konferencja na temat praw ofiar w Zagrzebiu

Informujemy, że doroczna konferencja poświęcona obronie praw ofiar odbędzie się w Zagrzebiu w dniach 22–23 maja 2024 r. Celem konferencji zatytułowanej „Most nad wzburzoną wodą jest zbudowanie mostów do współpracy, w której zainteresowane organizacje reprezentujące różne instytucje spotykają się, by stawić czoła wyzwaniom i wytyczają ścieżki prowadzące do społeczeństwa bardziej odpornego i skupionego na prawach ofiar.

Obszary tematyczne poruszane w trakcie konferencji to:

1) Zrozumienie obecnej sytuacji w obszarze wsparcia ofiar przestępstw i pokazanie wysokich standardów we wspieraniu ofiar

2) Innowacje w zakresie wsparcia ofiar w ramach współpracy międzysektorowej

3) Odkrywanie tajemnic, czyli wdrożenie do praktyki krajowych ram kompleksowego wsparcia dla ofiar

4) Prezentacja oddolnych pomysłów umożliwiających udoskonalanie usług wsparcia

5) Zrozumienie ram prawnych w kontekście funkcjonowania krajowych instytucji wsparcia ofiar.

Więcej na stronie organizatora konferencji Victims Support Europe (VSE) i Victim Support Croatia. Stowarzyszenie DROGA jest członkiem sieci VSE.

Międzynarodowe seminarium poświęcone cyberwiktymizacji wśród młodzieży

Zapraszamy na otwarte warsztaty poświęcone tematyce wiktymizacji cyfrowej i jej odziaływaniu na młodzież. Warsztaty odbędą się w dniach 9-12 kwietnia 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS w Olsztynku i wezmą w nim udział przedstawiciele stowarzyszenia DROGA oraz stowarzyszenia ADIJ22 z Francji. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych po uprzedniej rejestracji.

Seminarium jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą ale też instytucji służby zdrowia, policji, władz lokalnych, edukacji oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Tematem seminarium będzie zrozumienie zjawiska nękania cyfrowego wśród młodzieży, w tym:

 1. identyfikacja „białych plam” i zwiększenie praktycznej wiedzy na temat cyfrowego nękania młodzieży
 2. zrozumienie luk oraz zwiększanie umiejętności na temat wykorzystywania danych do zwalczania cyberprzemocy wśród młodzieży
 3. poprawa kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwiającego zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy.

Prezentacje wygłoszą przedstawiciele stowarzyszenia DROGA, ADIJ22 (Francja) m.in. dr. hab. Monika Kotowska, Krzysztof Rubas, Agata Potkaj, Elise Becavin, Rozenn Tanguy.

Program seminarium:

Seminarium jest dofinansowane ze środków programu Erasmus Plus.

Nabór na szkolenia w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw

Informujemy, rozpoczynamy nabór na nieodpłatne szkolenia skierowane do pracowników sądów, policji, miejskich ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów społeczności lokalnych i osób w zakresie stosowania komunikacji z ofiarami przestępstw, której celem jest unikanie wtórnej wiktymizacji.

Szkolenia zostaną zorganizowane w dniach 15-16 luty oraz 14-15 marca 2024 r. w Olsztynku w siedzibie MOPS, ul. Niepodległości 19. Początek o godz. 09.00. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Ewę Szerszeniewską oraz Agatę Potkaj. Zgłoszenia od instytucji jak i poszczególnych osób przyjmujemy na adres mailowy stowarzyszenia oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia zostaną zrealizowane nieodpłatnie w ramach grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Wszystkiego Najlepszego!!!

Serdecznie dziękujemy za współpracę. Naszym sympatykom, współpracownikom oraz przyjaciołom z innych organizacji pozarządowych i instytucji przesyłamy życzenia spędzenia pięknych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.

Życzymy wszelkiej pomyślności w 2024 r.

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia DROGA

Wybieram marzenia, nie uzależnienia

Zakończono realizację programu pod nazwą „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”, realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. Program realizowany był na Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku na ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane były w każdy wtorek, w terminie od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r.


Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

 1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.
 2. Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
 3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
 4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
 5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
 6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia jako alternatywy dla zażywania narkotyków.
 7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.
 8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.
 9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.
 10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.

Prowadzący przygotowali treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Wykorzystano elementy programu rekomendowanego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.