Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy dotyczącej praw ofiar przestępstw

Z przyjemnością informujemy, że stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie w formie grantu na realizację projektu pt.:”Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw„.

Celem projektu jest wsparcie na poziomie lokalnym wdrażania europejskiej dyrektywy ds. ofiar 2012/29/UE z dnia 25.10.2012 r. przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Dyrektywa ta ustanowiła normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw dla wszystkich krajów EU. Badania pokazują, iż kraje EU, w tym Polska nie realizują w wystarczającym stopniu zaleceń dyrektywy, a instytucje i obywatele Polski posiadają niewielką wiedzę w zakresie praw ofiar przestępstw. Projekt polega na realizacji szkoleń skierowanych do instytucji i organizacji wspierających prawa ofiar na temat zapisów Dyrektywy, zwłaszcza stosowanie języka wrażliwego na sytuację ofiar przestępstw w sytuacji pierwszego kontaktu z nimi oraz przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach społecznościowych i w Internecie, której zadaniem będzie upowszechnianie praw ofiar wynikających z jej obowiązywania jako praw podstawowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

Grant na projekt stanowi element inicjatywy Projekt Splot Wartości finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Ma on na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.