Podsumowanie działań świetlicy profilaktycznej w ramach projektu „Przemoc to niemoc”

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie działań Świetlicy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem przemocy w ramach projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

W zajęciach warsztatowych i indywidualnych prowadzonych przez Annę Burcz i Mariolę Olewnik od listopada 2021 roku bierze udział 20 uczestników i uczestniczek. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 15.00 w siedzibie MOPS w Olsztynku. Stworzony został program adresowany do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 17 lat, narażonych na sytuację przemocy w rodzinie. Ma on na celu poprawę sytuacji społecznej i emocjonalnej uczestników, dokonanie zmian w postawach i zachowaniach uczestników. Istotą programu jest również odreagowanie emocjonalne, uczenie pozytywnego patrzenia na siebie, przełamywanie utrwalonych stereotypów dotyczących niemożności zmiany swojego zachowania, wprowadzanie korekt postaw uczestników w zetknięciu się z trudnymi sytuacjami powiązanymi z aktami przemocy w rodzinie.
Dodatkowo zorganizowano zajęcia aktywizacyjne- wyjście do kina Grunwald w Olsztynku na film pt. „Sing 2” oraz dwa wyjścia do Restauracji „Ratuszowej” w Olsztynku.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Raport z rekrutacji do mobilności w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” w programie Erasmus Plus

Informujemy, że zakończono rekrutację do szkolenia pt.:”Kompetencje cyfrowe dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego z programu Erasmus Plus.

W dniach od 24 do 29 kwietnia 2022 r. w ramach projektu odbędzie się wyjazd szkoleniowy do Saint Brieuc we Francji, który ma za zadanie podniesienie kompetencji cyfrowych wśród członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.

Krótkie podsumowanie działań w projekcie „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

W miesiącach od listopada 2021 r. do końca stycznia 2022 przeprowadzonych zostało łącznie 131 rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez konsultantów Olsztyńskiego Telefonu Zaufania – partnera projektu z osobami dotkniętymi przemocą domową z czego 36 dotyczyło używania przemocy fizycznej, 111 przemocy psychicznej i emocjonalnej, 44 przemocy ekonomicznej i 11 przemocy seksualnej.

W tym samym okresie eksperci ze Stowarzyszenia DROGA udzieli łącznie 95 godzin wsparcia prawnego, terapeutycznego i psychologicznego.

Realizacja projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” jest finansowana w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.

Mieszkanie dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA uruchomiło usługę nieodpłatnego mieszkania interwencyjnego, przystosowanego do potrzeb matek z dziećmi, ofiar przemocy seksualnej lub innych osób u których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia.

Pobyt w mieszkaniu będzie miał za zadanie ochronę przez aktami przemocy ze strony sprawcy, zapewnienie wytchnienia, unormowanie sytuacji prawnej, społecznej i rodzinnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 792 665 294 lub poprzez Olsztyński Telefon Zaufania 89 527 00 00.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Zakończyła się rekrutacja na zajęcia do świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”. W zajęciach warsztatowych i indywidualnych prowadzonych przez Annę Burcz i Mariolę Olewnik bierze udział 20 uczestników i uczestniczek. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 15.00 w siedzibie MOPS w Olsztynku.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Młodość bez uzależnień

W okresie od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. odbywały się zajęcia informacyjno- edukacyjne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, pod nazwą „Młodość bez uzależnień”. Zajęcia odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku w poniedziałki.

Program zajęć adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Zajęcia były dostępne zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Czytaj dalej „Młodość bez uzależnień”

Wioski tematyczne jako metoda aktywizacji społecznej

Stowarzyszenie DROGA realizuje projekt pt.: „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” finansowany ze środków programu Erasmus Plus. W ramach projektu członkowie naszego Stowarzyszenia odwiedzą organizacje pozarządowe i samorządy we Francji (departament Côtes d’Armor w Bretanii), żeby nauczyć się w jaki sposób dokonywać waloryzacji lokalnych zasobów, w tym zasobów i potencjału środowiskowego, kulturowego, historycznego, ludzkiego oraz jak za pomocą odpowiednich narzędzi móc skutecznie prowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowa publikacja dotycząca metody Jyväskylä

W ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukazała się właśnie tematyczna publikacja dotycząca zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy za pomocą fińskiej metody Jyväskylä. Publikacja ma na celu pokazanie podstawowych zasad prowadzenia tej formy terapii oraz pokazanie doświadczeń Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka, które jako pierwszy podmiot w Polsce zrealizował pilotażową terapię według tego modelu.

Nowa publikacja Stowarzyszenia DROGA pt. „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Publikacja Stowarzyszenie Droga

Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victim Support Malta wydała publikację na temat metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na Malcie. „Niniejsza publikacja ma za zadanie ukazanie sposobu pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, który został wypracowany na Malcie przez fundację Victims Support Malta oraz wydobycie z niej elementów o charakterze uniwersalnym, które z powodzeniem można zastosować w Polsce (…). Opisy mechanizmów wsparcia zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, w tym wsparcia ofiar przemocy i metody pracy ze sprawcami oraz dobrych praktyk możliwych do zastosowania w Polsce, ale też w innych krajach UE stanowią główny cel i przedmiot tej publikacji”.

Stowarzyszenie DROGA jest jednym z pierwszych beneficjentów pomysłów zawartych w wydawnictwie stosując nieodpłatne metody wsparcia online za pomocą platformy doxy.me.

Publikacja jest dostępna poniżej w wersji elektronicznej. Planujemy również jej druk w drugiej połowie 2021 r.

Kliknij, żeby pobrać publikację „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Model Jyväskylä w polskiej praktyce

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami projektu pt.: „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii dla sprawców przemocy”. Wkrótce w ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukaże się tematyczna publikacja poświęcona tej formie terapii. Na początek prezentujemy jedno z ważnych zagadnień modelu – kwestię tożsamości kobiety oraz zagadnienie ojcostwa w kontekście leczenia osób uwikłanych w sytuację przemocy.

Model pracy z przemocą intymną partnera w Jyväskylä został zapoczątkowany dwadzieścia lat temu jako wielospecjalistyczny projekt współpracy w Jyväskylä w Finlandii. Dwie współpracujące agencje – lokalne Centrum Kryzysowe Mobilne i Centrum Szkoleniowe i Badawcze Psychoterapii Uniwersytetu Jyväskylä, służą zarówno ofiarom, jak i sprawcom IPV oraz współpracują z różnymi instytucjami opieki społecznej i policją. Model terapii IPV według modelu Jyväskylä jest różny od wielu innych europejskich i amerykańskich programów leczenia sprawców, głównie dlatego, że jest to metoda dobrowolne i niepodręcznikowa. Terapie grupowe łączą podejście konfrontacyjne oparte na koncepcji tożsamości płci IPV z różnymi podejściami terapeutycznymi. Sesje grupowe nie są zorganizowane tematycznie. Jednak każda sesja grupowa ma na celu skupienie się na przemocy i odpowiedzialności za przemoc wśród jej uczestników. Główne zasady leczenia grupowego to skupienie się na bezpieczeństwie, przemocy, wyborach, poczuciu winy i męskiej tożsamości. Publikacja na temat modelu Jyväskylä będzie dostępna już wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku.

Artykuły do pobrania:

  1. Koncepcja ojcostwa w terapii metodą Jyväskylä
  2. Perspektywa płci w terapii metodą Jyväskylä