O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wsparcie działań w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, polegającej na realizacji zadań w zakresie integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka. 

Stowarzyszenie realizuje działania na rzecz osób potrzebujących w obszarze profilaktyki i ograniczania przemocy w rodzinie, upowszechniania równości płci, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje działania o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, szkoleniowym, badawczym i zawodowym. 

Stowarzyszenie prowadzi terapię dla sprawców przemocy bazując na modelu Duluth, pracuje z osobami doświadczającymi przemocy oraz ofiarami różnego rodzaju przestępstw w oparciu o założenia terapii zorientowanej na traumę (Trauma Informed Model).

W praktyce stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie:

 1. Pomocy ofiarom przemocy poprzez organizację zajęć w formie np. grup wsparcia
 2. Prowadzenia terapii dla sprawców przemocy, zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla osób współuzależnionych
 3. Prowadzenia terapii w zakresie uzależnień behawioralnych (Internet, urządzenia elektroniczne)
 4. Prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie
 5. Szkoleń dla instytucji zajmujących się w problemem przemocy i uzależnień (służba zdrowia, szkoły, policja, itp.)
 6. Zapewnienia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Pomoc ofiarom przestępstw doświadczających traumy i prowadzenie badań na rzecz zwiększenia wsparcia o charakterze instytucjonalnym.

Stowarzyszenie przygotowuje i wydaje publikacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz uzależnień. Od chwili swojego powstania zrealizowaliśmy ponad 30 różnych projektów związanych z tematyką przemocy w rodzinie, które były finansowane ze środków krajowych jak i zagranicznych, w tym funduszy UE. Realizujemy również projekty ponadnarodowe we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z Francji, Włoch, Finlandii i Malty.


Stowarzyszenie DROGA jest członkiem europejskiej sieci WORK WITH PERPETRATORS, która jest organizacją parasolową skupiającą podmioty zajmujące się pracą ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz w bliskich związkach (IPV).

Stowarzyszenie DROGA współpracuje również z siecią VICTIM SUPPORT EUROPE (VSE), która skupia organizacje realizujące wsparcie na rzecz ofiar szeroko pojętej przemocy np. ofiary przestępstw, ofiary teroryzmu i ofiary przemocy domowej.

Kontakt:

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA
ul. Niepodległości 19, pok. 32
11-015 Olsztynek
tel.  89 521 64 75
e-mail: stowarzyszenie.droga@wp.pl

NIP: 7393798730 

Numer KRS: 0000359762

Facebook.com/stowarzyszenie.droga.olsztynek


Kadra merytoryczna, członkowie Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA:


Krzysztof Rubas – Certyfikowany specjalista pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. Posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie działań interwencyjnych dla ofiar przemocy. Certyfikowany specjalista w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków zgodny z programem zatwierdzonym  przez Ministra Zdrowia, nadany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ceryfikowany specjalista w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych od alkoholu nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W latach 2006-2011 p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa i kierownik Działu Terapii w Ośrodku Rehabilitacji Osób Uzależnionych w Różewcu k / Węgorzewa. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – IPZ, PTP  – Warszawa 1999 r. Od 2011 r. prowadzi szkolenia i superwizję programów dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeden ze współzałożycieli naszego stowarzyszenia.


Dr hab. Monika Kotowska

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Absolwentka kierunku administracja i kierunku prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Praca doktorska „Przestępczość nieletnich. Aspekty kryminologiczne i prawne” obroniona w 2008 r. na Wydziale Prawa w Uniwersytetu w  Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych przyznany w 2019 r. przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu publikacji m.in. z zakresu kryminologii, wiktymologii i patologii społecznej. Działalność naukową łączy z praktyką w kancelarii radcy prawnego oraz pracą w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w Olsztynku, Barczewie i Jezioranach. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W Stowarzyszeniu DROGA prowadzi m.in. doradztwo prawne na rzecz osób z problemem przemocy w rodzinie.


prof. dr. hab Agnieszka Zduniak

Socjolog i tłumacz, adiunkt Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2008 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski), magister filologii germańskiej (1996, Uniwersytet Gdański). Prowadzi badania i zajęcia w zakresie pracy socjalnej dotyczące sposobom przeciwdziałania przemocy i uzależnień behawioralnych. Interesuje się nowoczesnymi formami uspołecznienia oraz nowymi formami zachowań zbiorowych, w szczególności procesem eventyzacji współczesnej kultury.


dr Anna Prusik

Dr Anna Prusik, prof. OSW, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog społeczny, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Zainteresowania badawcze osadzone są w pedagogice społecznej, pedagogice rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów społecznych oraz problematyki dotyczącej rodziny analizowanej w kontekście profilaktyki, wsparcia, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. Prowadząca szkolenia w obszarze zagrożeń w cyberprzestrzeni. Uczestniczka konferencji polskich i międzynarodowych, szkoleń, warsztatów. Autorka publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą.


Anna Piotrowska – pedagog społeczny, doradca zawodowy, kurator sądowy, socjoterapeuta, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, instruktor Yogi. Pracuje w szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.


Agnieszka Bucała

Absolwentka SWPS na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia. Prowadzi zajęcia z zakresu terapii traumy. Realizuje konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wsparcia dla jednostek samorządowych, w tym pracowników pomocy społecznej  w zakresie pracy z rodzinami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizowała liczne działania o charakterze interdyscyplinarnym i pracę w grupach roboczych. W współtworzyła Dzielnicowe Zespoły Interwencji Kryzysowej. Prowadziła programy superwizji dla liderów zespołów interdyscyplinarnych.

https://pl-pl.facebook.com/people/Agnieszka-Buca%C5%82a/100013415148895/


Ewa Jarota-Sobczak

Specjalista psychoterapii uzależnień


Agata Potkaj

Dyplomowany psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w służbie penitencjarnej. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. Autorka programu z zakresu profilaktyki przemocy dedykowanego dzieciom i młodzieży pt.:”Przemoc na randkach”.

Agata Potkaj – psycholog, terapeutyka zajmująca się problematyką przemocy w rodzinie

Marzena Ossowska

Skarbnik stowarzyszenia, zawodowa księgowa, ekspert ds. finansów i rozliczeń projektów finansowanych ze środków zewnętrznych tj. fundusze UE, fundusze Norweskie i innych.


Krzysztof Wilczek

kierownik i koordynator projektów, odpowiedzialny za współpracę ponadnarodową oraz przygotowywanie projektów i grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.


Emilia Kowalik

Ekspertka od analizy danych, programowania i sztucznej inteligencji. Przygotowuje programy i prowadzi zajęcia dla młodzieży z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych.


Marta Dąbkowska-Wilczek

Menedżer i koordynator projektów, specjalista w zakresie marketingu internetowego i ekspert ds. mediów społecznościowych i komunikacji społecznej, content marketingu i SEO. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów edukacyjnych i społecznych. W latach 2019-2021 Koordynator projektu realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA, finansowanego ze środków EFS w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie pt.: „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.


dr Maciej Duda

prawnik, Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPIA UWM, ekspert w obszarze przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści, obronił pracę doktorską pt.: „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne”.


Justyna Karaźniewicz

Prawnik, Profesor w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wieloletni pracownik Akademii Policji w Szczytnie (Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), współpracownik Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu w charakterze eksperta. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są na zagadnieniach związanych z polskim postępowaniem karnym, w tym m.in. w zakresie gwarancji procesowych zapewnianych uczestnikom postępowania, w tym pokrzywdzonemu. Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. z zakresu praw pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym, pozakarnych form ochrony ofiar przestępstw, wsparcia ofiar przemocy domowej. Uczestniczka i organizatorka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.


Kadra merytoryczna, niestowarzyszona:

Ewa Szerszeniewska

Certyfikowana specjalistka w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przewodnicząca miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Olsztynku, członek wojewódzkiego zespołu monitorującego realizację programu zapobiegania przemocy w rodzinie. Jedna ze współzałożycielek naszego stowarzyszenia.

Magdalena Monika Gosik

Certyfikowana specjalistka w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizatorka i kooedynatorka lokalnych kampanii społecznych poświęconych tematyce przemocy w rodzinie.

Anna Burcz

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, studia licencjackie i magisterskie z zakresu pracy socjalnej. Pracuje na stanowisku starszy pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku. Wcześniej 10 lat pracy na stanowisku starszego wychowawcy w domu dziecka. Od 2017 r. prowadzi świetlicę profilaktyczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku oraz realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

Mariola Olewnik

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i posiada specjalizacje w zakresie pracy socjalnejjest specjalistką pracy socjalnej, z 11 letnim stażem zawodowym w obszarze pomocy społecznej. W Stowarzyszeniu prowadzi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin przemocowych.


Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy w Olsztynku:

 1. Krzysztof Wilczek – Prezes
 2. Monika Kotowska – Wiceprezes
 3. Anna Piotrowska – Sekretarz
 4. Marzena Ossowska – Skarbnik

Do pobrania: