Demaskowanie mitów: dlaczego przemoc online nie jest tylko zabawą?

W Internecie obserwujemy narastający wzrost agresywnych zachowań, a jednocześnie brak moderujących głosów oraz wspierających ograniczenie polaryzacji. Konstrukcja, odbiór i komunikacja nienawiści ma charakter społeczny i wynika z struktur społecznych, kulturowych, społeczno-politycznych i społeczno-ekonomicznych oraz hierarchii władzy, w tym hierarchii płci, które istniały przed Internetem. Mitem jest, że przemoc online to tylko zabawa, przedstawiająca cyfrową przemoc jako sferę rekreacyjnej złośliwości, w której nikt nie zostaje skrzywdzony. Takie postrzeganie powoduje odejście od postrzegania cyfrowej przemocy jako agresji o charakterze kryminalnej i banalizację nadużyć online. Często powielany mitem jest odwoływanie się do wolność słowa. Skutkuje to narracją usprawiedliwiającą, która wzbudza obawy wprowadzenia cenzury online. Utrudnia to kryminalizację cyberprzemocy, ponieważ w ten sposób przemoc i nadużycia online są uważane za akty ekspresji wolności.

Istnieje tylko jedna prawda: cyberprzemoc jest formą przemocy, również ta ze względu na płeć, i powinna być traktowana jako taka. Wiele form cyberprzemocy, często będących poszerza zachowania ze świata fizycznego, takie jak nękanie i prześladowanie. Element cyfrowy wzmacnia skalę przemocy, prowadząc do dodatkowych szkód.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM jest dofinansowana ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.

Przemoc online a przemoc w bliskich związkach – wpływ cyfrowego świata na relacje

W miarę jak świat staje się coraz bardziej zdigitalizowany, coraz częściej zwracamy uwagę na związki między naszym życiem online a naszymi relacjami offline. Jednym z obszarów, który nabiera coraz większego znaczenia, jest związek pomiędzy przemocą online a przemocą w bliskich związkach. Badania coraz częściej badania wykazują, że przemoc online może być nie tylko równie szkodliwa, co ta w świecie rzeczywistym, ale również może służyć jako wyzwalacz przemocy w bliskich relacjach. Zwłaszcza w przypadku młodzieży istnieje silna korelacja między przemocą online a ryzykiem popełniania przemocy w bliskich związkach. Niepożądane zachowania online, takie jak nękanie w mediach społecznościowych czy przesyłanie gróźb, mogą prowadzić do eskalacji przemocy w relacjach w świecie rzeczywistym.

Co więcej, takie zachowania online mogą również stanowić formę przemocy emocjonalnej czy psychicznej, której ofiary mogą być narażone na codzienne. Istnieją różne mechanizmy, które mogą tłumaczyć ten związek. Po pierwsze, sfera cyfrowa może być wykorzystywana do kontroli i manipulacji partnera, zaostrzając napięcia w relacji i prowadząc do aktów przemocy fizycznej. Po drugie, nękanie online może prowadzić do poczucia zagrożenia u ofiary, co wpływa na jej zachowanie.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz fundację VSM z Malty w ramach projektu pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” jest dofinansowana przez UE ze środków programu Erasmus Plus.

Trudności w ściganiu przestępstw online: wyzwania dla ofiar i organów ścigania

Prowadzenie spraw przestępstw online przez policję jest trudne i czasochłonne. Zebranie wystarczających dowodów w sądzie jest znacznie trudniejsze niż w przypadku incydentów w świecie rzeczywistym. Wpływa to negatywnie na ofiary, ponieważ rozwiązanie sprawy zajmuje miesiące, a nawet lata. W rezultacie ofiary pozostają w napięciu i oczekiwaniu, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana, co może prowadzić do poczucia wstydu, bezradności, a nawet depresji.

Podczas zajmowania się sprawą przemocy cyfrowej policja zwykle prosi o podanie adresów URL, profili oraz szczegółowych informacji o korzystaniu z platform, w tym dokładnych godzin i dat. Pomimo tego, identyfikacja sprawców może być trudna, ponieważ często używają fałszywych profili. Dowody takie jak zrzuty ekranu i pobrane wiadomości są kluczowe, ale wiele ofiar blokuje lub usuwa treści, co powoduje, że tracone są kluczowe dowody.

Kontaktowanie się z dostawcami usług w celu uzyskania informacji może być problematyczne, ponieważ zazwyczaj przechowują oni tylko adresy IP, a nie treść wiadomości. Usunięte konta, zwłaszcza na platformach takich jak WhatsApp, dodatkowo komplikują sprawy. Zawarte tam treści po usunięciu często są trudne do odzyskania. Dlatego ofiara przestępstwa online powinna zachować kopie wszystkich istotnych informacji, w tym zrzutów ekranu, adresów URL oraz dokładnych godzin i dat incydentu.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM jest dofinansowana ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.

Cyberprzemoc eskaluje do przemocy domowej

Cyberprzemoc jest co prawda samodzielną formą przemocy, ale może też działać jako katalizator przemocy fizycznej w bliskich związkach. Istnieją dowody, iż monitorowanie czyjegoś życia online, wysyłanie gróźb czy rozpowszechnianie fałszywych informacji często kończy się przypadkami przemocy fizycznej. Zdarza się również, że incydenty cyberprzemocy poprzedzają lub współwystępują z aktami przemocy fizycznej. To dlatego cyberprzemoc jest uważana za wyzwalacz przemocy domowej.

Cyberprzemoc eskaluje do przemocy fizycznej, a chęć sprawowania władzy, chęć kontroli prowadzi do dalszej eskalacji konfliktu czy pogłębiania istniejących napięć w związku. Stąd znaczenie wprowadzania programów rozpoznawania cyberprzemocy i oceny ryzyka, która w rezultacie, przyczynia się również do ograniczania przemocy domowej.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” jest realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację #VSM ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.

Agresją słowna a nękanie cyfrowe

W dziedzinie cyfrowej komunikacji, gdzie interakcje przekraczają fizyczne granice, zjawisko cyberprzemocy stało się powszechnym problem, którego wpływ sięga poza tradycyjne formy nękania. Najnowsze badania naukowe rzucają światło na istotny związek: agresja werbalna wykazuje zależność i stanowi czynnik zachęcający do podejmowania cyberprzemocy.

Cyberprzemoc, charakteryzująca się wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do nękania, zastraszania lub krzywdzenia, pojawiła się jako powszechny problem we współczesnym zglobalizowanym świecie. Od obraźliwych komentarzy i uwag po rozpowszechnianie fałszywych informacji i złośliwe plotki, cyberprzemoc przyjmuje różne formy i może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne ofiar. Jednak jednym z aspektów, który wyróżnia się w najnowszych badaniach, jest związek między agresją słowną a podejmowaniem cyberprzemocy.

Osoby, które angażują się w agresję słowną w życiu codziennym, mogą także wykazywać podobne zachowania online, wykorzystując platformy elektroniczne do nękania innych. Badania naukowe konsekwentnie wykazały korelację między agresją słowną a podejmowaniem cyberprzemocy, co wskazuje, że osoby skłonne do agresji słownej są bardziej skłonne do angażowania się w zachowania cyberprzemocy.

Co więcej, dystans i brak bezpośrednich kontaktów zapewniany przez platformy komunikacyjne nasila tendencje do agresji słownej, pozwalając osobom na wyrażanie wrogości i niechęci swobodniej niż w bezpośrednich interakcjach. Anonimowość może zachęcać osoby do angażowania się w zachowania cyberprzemocy, których w innych przypadkach nie wykazywałyby, prowadząc do błędnego koła nękania online i wiktimizacji.

Związek między agresją werbalną a podejmowaniem cyberprzemocy pokazuje potrzebę ukierunkowanych działań interwencji, w której kluczową rolę odgrywają edukatorzy, rodzice i specjaliści ds. zdrowia psychicznego promujący umiejętności komunikacyjne, empatię i szacunek w interakcjach online.

Dlatego tak istotne jest tworzenie kultury obywatelstwa cyfrowego i odpowiedzialnego zachowania online jako elementu niezbędnego w zwalczaniu cyberprzemocy. Traktowanie innych z życzliwością i empatią, zarówno online przyczynia się do stworzenia bardziej włączającego i opartego na szacunku środowiska offline.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Artykuł stanowi element kampanii społecznej przeciwko nękaniu cyfrowego, w tym wobec kobiet pt.:”Kliknij życzliwością”. Kampania realizowana w Polsce i na Malcie przez Stowarzyszenie DROGA oraz fundację Victim Support Malta jest dofinansowana przez UE w ze środków programu Erasmus Plus.

Nękanie w Internecie a przemoc fizyczna

Najnowsze badania pokazują, że osoby stosujące przemoc cyfrową są bardziej skłonne do popełniania potencjalnie ciężkiej przemocy, włączając w to poważne ataki fizyczne, przemoc, a nawet użycie broni.

Nękanie cyfrowe jest uznawane za poważny problem. Jednak dopiero niedawno, zainteresowanie badaczy skupiło się na tym, w jakim stopniu zachowania przemocowe w sieci eskalują do przypadków ciężkiej przemocy. Badania ujawniły niepokojący wzorzec zachowań: osoby, które angażują się w zachowania cyberprzemcowe, nie tylko są skupione na swoich ofiarach, ale także wykazują skłonność do przemocy fizycznej, prowadzący do zwiększonego ryzyka przemocy fizycznej. Nękania cyfrowe często eskaluje. Sprawcy sięgają po przemoc fizyczną, aby wywierać kontrolę nad swoimi ofiarami i osiągnąć zamierzone cele. Ta instrumentalna forma przemocy ukazuje przemyślaną i celową strategię oraz szkodliwy charakter zachowań przemocowych w sieci.

Badania wskazują, że osoby stosujące przemoc cyfrową są bardziej skłonne do posiadania i używania broni jako środka zastraszania lub przymusu. Relacja pomiędzy przemocą cyfrową a przemocą fizyczną wymaga wielowymiarowego podejścia. Przede wszystkim niezbędne jest zwiększenie świadomości na temat dynamiki nękania w sieci i jego potencjalnych konsekwencji. Edukowanie społeczeństwa, przedstawicieli organów ścigania, dostawców internetowych oraz instytucji wsparcia usług dla ofiar na temat ostrzeżeń przed stalkingiem może ułatwić wczesne interwencje i wsparcie ofiar.

Konieczne jest wprowadzenie skutecznych strategii zapobiegania, aby odstraszyć osoby od angażowania się w zachowania przemocowe w sieci.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Artykuł stanowi element kampanii społecznej przeciwko nękaniu cyfrowego, w tym wobec kobiet pt.:”Kliknij życzliwością”. Kampania jest dofinansowana w ramach środków programu Erasmus Plus. Kampania realizowana w Polsce i na Malcie wspólnie przez Stowarzyszenie DROGA oraz fundację Victim Support Malta jest dofinansowane ze środków UE w ramach programu Erasmus Plus.

Ciche zagrożenie: cyberprzemoc ze względu na płeć i nie tylko!

Cyberprzemoc nie jest zjawiskiem dotyczącym wyłącznie kobiet, mężczyźni również mogą być ofiarami, a kobiety sprawcami. Jednak płeć nadal pozostaje wiodącym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy w sieciach społecznościowych. Na przykład, co dziesiąta kobieta w UE doświadczyła cyberprzemocy od 15. roku życia poprzez otrzymywanie niechcianych wiadomości lub treści o charakterze seksualnym.

Chociaż zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą doświadczać przemocy w Internecie, to jednak kobiety częściej spotykają się z powtarzającymi się i poważnymi nadużyciami, które mają znaczące konsekwencje fizyczne, psychologiczne lub emocjonalne. Czynniki takie jak płeć, wiek, orientacja seksualna i tożsamość płciowa również się nakładają się na siebie, wzmacniając przemoc szczególnie wobec najsłabszych grup takich jak osoby niepełnosprawne czy mniejszości seksualne.

Cyberprzemoc często obejmuje seksualizację i uprzedmiotowienie kobiet (np. udostępnianie treści o charakterze erotycznym bez zgody osoby zainteresowanej). Pogłębia to istniejące problemy społeczne, sprawiając, że kobiety czują się niebezpieczne i niechciane osłabiając ich pewność siebie i uczestnictwo w przestrzeni cyfrowej.

Platformy mediów społecznościowych odgrywają znaczącą rolę w szerzeniu przemocy ze względu na ich powszechne użycie i dostępność. Rozróżnienie między przemocą online a offline jest coraz bardziej zatarte, a działania w świecie cyfrowym mają realny wpływ na życie. Mimo to, cyberprzemoc jest często bagatelizowana jako nieistotna, ponieważ rzadko prowadzi do fizycznych obrażeń, tradycyjnie uważanych za najbardziej widoczną formę przemocy. Powszechne nieporozumienia dotyczące cyberprzemocy obejmują przekonanie, że jest to wyłącznie problem” internetowy”, a nie społeczny. Jak jednak pokazują badania z zakresu psychologii społecznej i komunikacji cyfrowej pokazują, interakcje online mogą prowadzić do utraty kontroli i dehumanizacji.

Zajęcie się cyberprzemocą wymaga wspólnego wysiłku rządów, firm technologicznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i jednostek, tak aby móc skuteczniej egzekwować przepisy prawne kryminalizujących cyberprzemoc i zapewnić odpowiedzialność prawną sprawców. Istotnym obszarem jest powszechna edukacja wspierająca kulturę umiejętności cyfrowych oraz wzmacnianie usług wsparcia dla ofiar cyberprzemocy, zapewniająca dostęp do pomocy prawnej, psychologicznej czy terapeutycznej.

Nasze działania online mają swoje konsekwencje w prawdziwym życiu. Dołącz do kampanii i klikaj życzliwością!

Kampania społeczna „Kliknij życzliwością” realizowana przez stowarzyszenie DROGA oraz maltańską fundację VSM jest dofinansowana środków UE w ramach programu Erasmus Plus.

Kliknij życzliwością i dołącz do kampanii społecznej przeciwko nękaniu cyfrowemu!

Informujemy, że w dniach od 24 do 30 czerwca 2024 r. stowarzyszenie DROGA będzie realizować we współpracy z maltańską fundacją #VSM międzynarodową kampanię społeczną pt.:”Kliknij życzliwością” na temat nękania cyfrowego, której ofiarami są głównie kobiety. Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych w Polsce i na Malcie i ma na celu przedstawienie negatywnych, społecznych i psychicznych skutków nękania cyfrowego jakie doświadczają najsłabsze i najbardziej wrażliwe osoby.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do dołączenia do naszej kampanii i pobrania bezpłatnie ze strony stowarzyszenia filmów, grafik, artykułów oraz plakatów i upowszechniania ich własnymi kanałami komunikacyjnymi.

Kampania stanowi element projektu pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

Od wczoraj obowiązuje nowa Dyrektywa UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

W dniu 13 czerwca 2024 roku weszła w życie nowa dyrektywa UE 2024/1385 w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nowa dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony, reagowania i wsparcia dla ofiar i przemocy domowej, w tym wprowadza przepisy w zakresie dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej.

Teraz czas na państwa członkowie, w tym Polskę, które zobligowane są do przekształcenia zapisów Dyrektywy na przepisy krajowe.

Poniżej tekst Dyrektywy UE 2024/1385 w języku polskim:

Relacja z seminarium „Cyber attack on gender” na Malcie

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbyło się seminarium pt.:”Cyber attack on gender”. Tematem seminarium było zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking pornografia, grooming online, których ofiarami są kobiety, wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania, przeanalizowanie cyberprzemocy na wielu poziomach w ramach współdziałania organizacji pozarządowych, organów policji, sądów, władz lokalnych i centralnych.

Seminarium zostało organizowane przez maltańską fundację VSM we współpracy ze stowarzyszeniem DROGA. Udział w nim wzięli uczestnicy z Malty, Polski oraz Komisji Europejskiej, a głównymi prelegentami były Panie: dr Eleonora Esposito (Hiszpania) i dr Iris Luarasi (Albania).

Poniżej program seminarium oraz relacja zdjęciowa z wydarzenia:

Seminarium stanowi część projektu pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.