BENEVICT (JUST)

Projekt pt.:„Benefits of full implementation of the Victims’ Rights Directive” pod akronimem BENEVICT jest realizowany przez sieć Victim Support Europe w ramach programu Justice Programme (JUST).

Stowarzyszenie DROGA zostało jednym z partnerów w europejskim projekcie Benevict realizowanym przez europejską sieć Victim Support Europe (VSE). Partnerstwo utworzone w ramach projektu BeneVict zbiera informacje na temat praktycznych aspektów implementacji europejskiej dyrektywy 2012/29/UE o prawach ofiar w państwach członkowskich. Jednym z elementów projektu jest badanie ankietowe oraz wywiady pogłębione przeprowadzone wśród przedstawicieli instytucji i organów związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce (np. sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze policji, osoby z sektora pozarządowego specjalizujące się we wsparciu ofiar przemocy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej). Badanie to będzie realizowane w Polsce przez Stowarzyszenie DROGA od połowy listopada 2022 r. do stycznia 2023 r.

Zamierzeniem projektu BeneVict jest zwiększenie praw ofiar przestępstw w UE. Projekt wspiera państwa członkowskie UE w podejmowaniu działań na rzecz ofiar przemocy, opracowywaniu ich własnych strategii krajowych, dostarczaniu narzędzi metodologicznych dla przyszłych wspólnych inicjatyw – w tym oceny wdrożeń dyrektywy, gromadzenia danych oraz opracowania argumentacji na rzecz zwiększenia korzyści płynących ze wsparcia ofiar i uzasadnienia ich jako inwestycji o charakterze społecznym.
Metodologia projektu ma również za zadanie opracowanie zasad uchwycenia perspektywy płci, ale też perspektyw ofiar różnych form przemocy w szczególności grup takich jak dzieci, ofiary terroryzmu, przestępstw z nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej.

Projekt jest finansowany z program UE „Justice” na lata 2021 do 2027 r. Zapewnia on środki finansowe na wsparcie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, takie jak szkolenia dla sędziów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz skuteczny dostęp obywateli i przedsiębiorstw do wymiaru sprawiedliwości. Przyczynia się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości opartej na rządach prawa, w tym niezależności i bezstronności sądownictwa, na wzajemnym uznawaniu, wzajemnym zaufaniu i współpracy sądowej. Wzmacnia demokrację, rządy prawa i prawa podstawowe.