Educational tools tackling gender-based cyber violence


The project „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” aims at creating educational tools that will enable the prevention and combat of gender-based violence (GBCV) by developing new skills, and building the capacity of the partnering organization to work transnationally. The project intends to upgrade a set of new ICT skills and enable change at the individual and organizational level that will transform them into full-fledged entities being able to face the future challenges linked with the upcoming new forms of GBCV.

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych przeciwdziałających przemocy w cyberprzestrzeni ze względu na płeć” ma na celu stworzenie narzędzi edukacyjnych, które umożliwią zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć (GBCV) poprzez rozwijanie nowych umiejętności oraz budowanie zdolności organizacji partnerskiej do pracy na poziomie międzynarodowym. Projekt ma na celu podniesienie zestawu nowych umiejętności ICT i wprowadzenie zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, co przekształci je w pełnoprawne podmioty zdolne do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom związanym z nowymi formami GBCV.

Project is cofinanced by European Union within the Erasmus Plus program and run in cooperation with Victim Support Malta (VSM).

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Szkolenia przeprowadzone przez maltańską fundację VSM pt.: „Tematyka przeciwdziałania przemocy cyfrowej wobec kobiet w mediach społecznościowych” odbyły się w dniach 24-29 wrzesień 2023 r. Szkolenia miały za zadanie zaprojektowanie treści internetowych do użycia treści przyszłej kampanii, która będzie realizowana przez fundację VSM oraz Stowarzyszenie DROGA w 2024 r.


W dniach od 3 do 7 lipca 2023 r. w Attard na Malcie miało miejsce szkolenie przeprowadzone przez fundację VSM dla członków stowarzyszenia DROGA, której celem było wspólne przygotowanie tworzenia narzędzi na rzecz realizacji oddolnych kampanii społecznych przeciwko nękaniu w Internecie. Szkolenie dotyczyło również kwestii z nimi powiązanych tj. bezpieczeństwa w Internecie, specyfiki planowania, realizacji i oceny efektywności tematycznych kampanii społecznych w mediach społecznościowych tj. Instagram i Facebook, tworzenie treści cyfrowych oraz włączenie innych organizacji i instytucji działających do wspólnego działania.


W dniach 26-30 marca 2024 r. przebywała z wizytą w Olsztynku i Olsztynie delegacja przedstawicieli maltańskiej fundacji Vicitim Support Malta (VSM). Wizyta miała związek z realizowanym wspólnie projektem dotyczącej nękania cyfrowego ze względu na płeć pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence”. W trakcie wizyty pracowaliśmy nad programem przeciwdziałania przemocy cyfrowej, przyszłą kampanią społeczną w tym obszarze oraz gromadzeniem danych na temat przestępstw cyfrowych ze względu na płeć popełnianych w Polsce i na Malcie, co przyczyni się do zmniejszenia akceptacji społecznej dla przemocy cyfrowej, której ofiarami są z większości przypadków, kobiety.

Wkrótce w ramach projektu następne wydarzenie – seminarium eksperckie na Malcie (31 maja br.) oraz czerwcowa kampania społeczna i konferencja zamykająca projekt (wrzesień br.).


W dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbyło się seminarium pt.:”Cyber attack on gender”. Tematem seminarium było zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking pornografia, grooming online, których ofiarami są kobiety, wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania, przeanalizowanie cyberprzemocy na wielu poziomach w ramach współdziałania organizacji pozarządowych, organów policji, sądów, władz lokalnych i centralnych.

Seminarium zostało organizowane przez maltańską fundację VSM we współpracy ze stowarzyszeniem DROGA. Udział w nim wzięli uczestnicy z Malty, Polski oraz Komisji Europejskiej, a głównymi prelegentami były Panie: dr Eleonora Esposito (Hiszpania) i dr Iris Luarasi (Albania).


Activities
The project implementation will be broken down into five work packages (WP) which will lead to producing the project’s planned activities:
WP1: Preparing educational tools and increasing professional skills of the partnership staff members
WP2: Empowering communities and local stakeholders on gender-based cyber violence through pretesting and pilot actions
WP3: Preparing for mobilities and networking activities
WP4: Communication and dissemination actions
WP5: Project management.


Impact
The project expected deliverables will be as follows:
1) three training schemes for the staff members and professionals of the partnership on GBCV
2) a final publication
3) a pilot action supported by testing and report on how to run social awareness campaigns tackling gender-based cyber violence addressed to local stakeholders
4) a set of graphics and text materials on GBCV ready-to-used social media
5) a thematic seminar for 40 participants dedicated to ICT gender-based violence issues.