Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy 2012/29/UE

Celem projektu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw” jest wsparcie na poziomie lokalnym wdrażania europejskiej dyrektywy ds. ofiar 2012/29/UE z dnia 25.10.2012 r. przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Dyrektywa ta ustanowiła normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw dla wszystkich krajów EU. Badania pokazują, iż kraje EU, w tym Polska nie realizują w wystarczającym stopniu zaleceń dyrektywy, a instytucje i obywatele Polski posiadają niewielką wiedzę w zakresie praw ofiar przestępstw. Projekt polega na realizacji:

  • szkoleń skierowanych do instytucji i organizacji wspierających prawa ofiar na temat zapisów Dyrektywy, zwłaszcza stosowanie języka wrażliwego na sytuację ofiar przestępstw w sytuacji pierwszego kontaktu z nimi oraz
  • przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach społecznościowych i w Internecie, której zadaniem będzie upowszechnianie praw ofiar wynikających z jej obowiązywania jako praw podstawowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. i jest dofinansowany ze środków UE w ramach programu CERV.