Prevention of cyberbullying and cybervictimisation

Celem projektu pt.:”Community-based educational tools for the prevention of cyberbullying and cybervictimisation” jest stworzenie społecznościowych narzędzi edukacyjnych do walki z cyberprzemocą oraz zbudowanie potencjału organizacji partnerskich do międzynarodowej pracy w tym obszarze. Projekt ma również na celu udoskonalenie istniejących programów przeciwdziałania cyberprzemocy i rozwój umiejętności cybernetycznych, które umożliwią zmiany na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Oczekuje się, że projekt pomoże przekształcić partnerów w pełnoprawne podmioty, które będą w stanie stawić czoła przyszłym wyzwaniom związanym z nowymi formami cyberprzemocy wśród młodzieży.

Jednym z rezultatów projektu będzie testowanie treści edukacyjnych poprzez działania pilotażowe tak, aby w przyszłości wypracowane narzędzia móc dostosować do działań na poziomie krajowym przy udziale innych organizacji z terenu UE.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2025 r. przez ADIJ22 z Francji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem DROGA w Olsztynku.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.