Zrealizowane projekty

Lata 2019-2021

Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów

Projekt miał za zadanie opracowanie narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów uwzględniających specyficzne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym zwłaszcza osoby z problem przemocy w rodzinie. Projekt zakładał nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju lokalnego, waloryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów lokalnych, wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz opracowanie założeń do programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających wdrażanie zarządzania rozwojem lokalnym i waloryzacją zasobów.

Projekt był zrealizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Francji i z Malty ze środków programu Erasmus Plus.

Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

Celem projektu jest implementacja innowacyjnego, autorskiego programu prewencji i psychoterapii rodzin z problemem przemocy zwanego modelem Jyväskylä, który został opracowany przez badaczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jyväskylä  w Finlandii. Model ten ma za zadanie prowadzenie terapii  grupowej i indywidualnej, których związki charakteryzowały przemoc. Metoda Jyväskylä istnieje od ponad dwudziestu lat i została opracowana pierwotnie w 1998 r. we współpracy z Kryzysowym Centrum Mobilnym oraz Centrum Szkolenia i Badań Psychoterapeutycznych Uniwersytetu Jyväskylä.

Model Jyväskylä stara się włączać różne podejścia, łącząc wiedzę na temat przemocy z klasycznymi elementami psychoterapii. W modelu Jyväskylä podstawowym celem terapii jest ustalenie, w jaki sposób dochodzi do sytuacji przemocy. Metoda terapii koncentruje się w szczególności na tematyce i obszarach związanych z odpowiedzialnością i bezpieczeństwem, badaniem zastosowania różnych praktyk konwersacyjnych, analizą ich oddziaływania na doświadczenia obu partnerów w procesie leczenia. Oprócz sesji indywidualnych lub w parach (ofiara-sprawca) organizowane są również nieustrukturyzowane sesje grupowe, podczas których terapeuci kierują dyskusję na konkretne tematy, takie jak: przeszłe i obecne zachowania związane z przemocą, bezpieczeństwo ofiary, przemoc jako świadomy wybór, cechy męskiej tożsamości.

Projekt był realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Jyväskylä przy wsparciu prof. Juha Holma. W ramach projektu przygotowaliśmy publikację, której zadaniem jest przybliżenie założeń modelu w polskich realiach.

Przemoc – droga donikąd. Wypracowanie programu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy

Celem projektu było wypracowanie metody świadczenia usług wsparcia online dla ofiar i sprawców przemocy przy wsparciu maltańskiej fundacji Vicitm Support Malta oraz przystosowanie realizowanych programów do polskiej praktyki.

Victim Support Malta jest wiodącą organizacją maltańską działającą w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy. VSM realizuje wiele projektów ponadnarodowych podmiotami o podobnym profilu na terenie całej UE. VSM posiada duże doświadczenie we współpracy z agendami ministerialnymi na terenie Malty. Od marca 2014 r. VSM koordynuje realizację Zespołu ds. Reagowania na Napaść Na Tle Seksualnym. Usługa została uruchomiona jako publiczne partnerstwo społeczne między Ministerstwem Rodziny i Solidarności Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. VMS zatrudnia zespół 6 osób na umowę o pracę i ponad 20 pracowników kontraktowych i wolontariuszy.

W ramach projektu przygotowaliśmy publikację na temat maltańskiego modelu wsparcia.

Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek

W lutym 2019 roku Stowarzyszenie DROGA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu rozpoczęło realizację projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Projekt skierowany jest do osób (i ich rodzin), które nie radzą sobie z uzależnieniami czy formami agresji występującymi w rodzinie, jak również ze stresem, czy z emocjami. Uczestnicy projektu wzieli udział w praktycznych warsztatach umiejętności społecznych, m.in. z komunikacji interpersonalnej czy budowania pewności siebie. W ramach projektu oferowane było bezpłatne poradnictwo prawne, doradztwo psychologiczne, a także poradnictwo specjalistów ds. uzależnień i warsztaty dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. Przewidziano również wyjazdowy obóz integracyjny dla uczestników projektu i ich rodzin, pikniki rodzinne, działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, zajęcia dla dzieci oraz szkoła dla rodziców.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 osób, stanowiących 20 rodzin z terenu miasta i gminy Olsztynek.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących, Pomocy DROGA w Olsztynku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu.
Jego realizacja potrwa do końca 2020 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 700 768, 75 zł, w tym wkład z Funduszy Europejskich: 595 653,43 zł.

Rok 2019

Inwestycja w przyszłość 8

Celem projektu było kształtowanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do utrzymywania abstynencji i aktywizacji społeczno – zawodowej oraz rozwiązywania problemów sprzężonych z uzależnioeniem – przemocy w rodzinie. Z programu w roku 2019 r. skorzystały 52 osoby, w tym 26 osób uzależnionych i stosujących przemoc oraz 26 osób członków rodzin osób uzależnionych będących ofiarami przemocy. Celem projektu było nabycie umiejętności przez żony, matki, partnerki życia i funkcjonowania z osobą uzależnioną i stosującą przemoc w procesie reintegracji społeczno-zawodowej, ale też rozwój umiejętności społecznych, wypracowanie strategii zapobiegania osobistym nawrotom uzależnienia i stosowania przemocy, w tym w szczególności nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością.

Źródło dofinansowania:
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Rok 2018

Program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz
nadużywających alkoholu i Prawniczego Punkty Konsultacyjnego

Celem projektu było udzielanie pomocy prawnej, doradczej i terapeutycznej osobom z rodzin problemowych z problemem przemocy i nadużywania alkoholu. Projekt polegał na stworzeniu w okresie 12 m-ce na terenie Olsztynka Punktów Konsultacyjnych dedykowanych sprawcom przemocy oraz osobom z problemem alkoholowym, których sytuacja skutkuje restrykcjami prawnymi i osobistymi. Takie osoby, przy okazji rozwiązywania bieżących problemów prawnych i osobistych, były również uświadamianie postaw i zachowań w kontekście stosowania zachowań dysfunkcyjnych, poważnych konsekwencji i skutków, których niejednokrotnie nie da się już naprawić. W ramach projektu odbyło się łącznie 326 konsultacji specjalistycznyc dla 216 kobiet i 110 mężczyzn.

„Olsztynek – gmina bez przemocy”
Celem projektu był wzrost aktywności obywateli gminy Olsztynek w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie.

Projekt przewidywał:
– opracowanie i realizację autorskiego programu profilaktyczny ,,Przemoc na randkach”, którego celem będzie uświadomienie młodzieży jak komunikować się z osobą bliską bez przemocy; konstruktywnych;
– prelekcje profilaktyczne dla rodziców w gminie Olsztynek celem uwrażliwienia osób dorosłych na zjawisko przemocy w rodzinie;
– utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w ramach którego prowadzone będą porady prawne i terapia dla ofiar i jak i sprawców przemocy dla mieszkańców gminy Olsztynek;
– przeprowadzenie kampanii społecznej ,,Reaguj na przemoc” , której celem jest zwrócenie uwagi na zaniedbania i destrukcję w rodzinach w których występuje zjawisko przemocy.

Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy i miasta Olsztynek zainteresowanych ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie:
– nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
– sołtysów i mieszkańców sołectw;
– pracowników policji;
– pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek;
– rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Strona www projektu: https://stowarzyszenie-droga.wixsite.com/olsztynekbezprzemocy/o-projekcie

Rok 2015

Realizacja programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych po ukończonym procesie leczenia
W okresie 01.04.2015r. – 15.05.2015r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku i Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizowało program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia i ich rodzin składający się z dwóch warsztatów psychoterapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym oraz indywidualnych sesji psychoterapeutycznych niezbędnych do rozwiązania osobistych dylematów życiowych beneficjentów programu.
Warsztaty realizowane były w Rekolekcyjno-Wypoczynkowym domu Sióstr św. Katarzyny mieszczącym się na ulicy Teleexpresu 6 w Krynicy Morskiej. Realizatorzy programu ze względu na specyfikę zajęć chcieli, by klienci ,,odcięli się od codziennego życia” i skupili się na proponowanych tematach zajęć. Warsztaty połączone były z nauką umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego bez narkotyków i alkoholu. 
Realizatorzy dali także beneficjentom możliwość indywidualnej pracy własnej nad dylematami związanymi z funkcjonowaniem po leczeniu podstawowym i życiu z osobą uzależnioną po leczeniu podstawowym. 
Program realizowany był przy zaangażowaniu wolontarystycznym i pracy społecznej członków Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku. Zajęcia prowadzili: Krzysztof Rubas, Agata Potkaj, Grażyna Stupkiewicz.

Rok 2014

 • IV Wojewódzka Konferencja obchodów dni walki z przemocą wobec kobiet w ramach kampanii
 • Wizyta delegacji z Departamentu Côtes d’Armor w Olsztynku. 
 • 2 lipca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyła się wizyta studyjna Delegacji z Departamentu Côtes d’Armor z Francji.
 • II Zjazd realizatorów programów finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowy. 
 • W dniach 02-03.06.2014r. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zorganizowali II zjazd realizatorów programów finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który odbywał się w Toruniu.
 • Szkolenie warsztatowe dla osób prowadzących świetlice wiejskie na terenie miasta i gminy Olsztynek w zakresie poprawnych metod pracy na pojawiające się problemy społeczne.
 • Program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie leczenia
 • Realizacja programu profilaktycznego ,,Złapany w sieć”.

Konferencja „Problemy uzależnień behawioralnych”
Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wspólnie z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki oraz Wydziałem Zamiejscowym w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie organizują konferencję „Problemu uzależnień behawioralnych”. Konferencja odbędzie się 29 maja 2015 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (Wydział Socjologii i Pedagogiki).

Harmonogram konferencji:

11.00 – 11.10 – Przywitanie uczestników konferencji i wstępne wprowadzenie w tematykę spotkania – Rektor WSIiE TWP w Olsztynie – dr hab. Adam Sosnowski
11.10 – 11.20 – Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
11.20 – 11.40 – ,,Uzależnienia behawioralne – rodzaje oraz skala zjawiska” – mgr Michał Tatarek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11.40 – 12.00 – ,, Realizacja programu terapeutycznego dla hazardzistów w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy” – mgr Marek Kamionowski – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik OTU Stare Juchy
12.00 – 12.20 – ,,Praca z osobą kompulsywnie korzystającą z seksu na podstawie 20 letniej praktyki w klinicznym kontakcie z pacjentem” – lek. med. Apolonia Szarkowicz – Młyńska – psychiatra, seksuolog, specjalista psychoterapii uzależnień
12.20 – 12.40 – ,,Działania profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych realizowane na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” – dr Agnieszka Górska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału zamiejscowego TWP w Kętrzynie, mgr Krzysztof Wilczek – wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku
12.40 – 13.00 – Przerwa kawowa
13.00 – 13.15 – ,,Prezentacja zasobów ludzkich i instytucjonalnych w zakresie leczenia uzależnień behawioralnych w województwie warmińsko – mazurskim” – dr Anna Prusik – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału socjologii i pedagogiki TWP w Olsztynie
13.15 – 13.45 – Dyskusja panelowa – ,,Problematyka uzależnień behawioralnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” – prowadzenie: mgr Joanna Zaręba – Kwiatkowska, mgr Agata Potkaj.

Uczestnicy panelu:

mgr Jakub Zaręba – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
mgr Hanna Winkel – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
mgr Krzysztof Rubas – Specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik KIS w Olsztynku
dr Joanna Szkatuła – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
mgr Agnieszka Bucała – pedagog Społecznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 101 w Olsztynie

Odpowiedzialność za zorganizowanie konferencji:
mgr Ewa Szerszeniewska, Monika Gosik, mgr Krzysztof Wilczek, dr Anna Prusik, dr Agnieszka Górska, Beata Czerwińska

Konsultant merytoryczny:
mgr Krzysztof Rubas

Rok 2013

 • Wojewódzka konferencja „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w województwie warmińsko-mazurskim”.
 • Film – musical: Na przełomie maja i czerwca 2013r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku ukończyły pracę nad postprodukcją profilaktycznego filmu musicalowego ,,Noc w środku dnia”. Efektem działań jest wyprodukowanie płyt DVD, które posłużą do realizacji programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych.
 • Konferencja – Współuzależnienie: Dnia 14 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku odbyła się Wojewódzka Konferencja „Realizacja zadań z zakresu pomocy dla osób współuzależnionych z województwa warmińsko – mazurskiego”. ​Osobą prowadząca konferencję była Pani Ewa Szerszeniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Rok 2012

 • Warsztaty kolędowania – Dnia 21 grudnia 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyło się podsumowanie warsztatów wokalnych „Kolędy polskie źródłem tradycji narodowych”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku
 • Konferencja – W dniu 19 października 2012 roku w Olsztynku miała miejsce Konferencja „Realizacja lokalnych programów pomocy dla osób uwikłanych w problematykę przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” współorganizowana przez nasze Stowarzyszenie.
 • Musical – W dniu 14 grudnia 2012  roku w Ratuszu w Olsztynku odbył się pokaz premierowy filmu musicalowego ,,Noc w środku dnia”. Postprodukcja filmu została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku. Projekt był także wspierany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku.