Publikacje i wydawnictwa

Przedstawiamy publikacje książkowe i wydawnictwa przygotowane i opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia DROGA poświęcone tematyce przemocy w bliskich związkach oraz m.in. uzależnień behawioranych.

ROK 2023

  1. Wprowadzenie do terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä Wydawnictwo Adam Marszałek

Publikacja koncentruje się na zagadnieniach terapii grupowej. Jest ona skierowana jest nie tylko do terapeutów i psychologów, ale też do całego spektrum osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy jako forma wprowadzenia do zagadnień związanych z terapią dla sprawców przemocy. Może ona zatem być włączana i udoskonalana do praktyki zawodowej przez praktyków zajmujących z problematyką przemocy domowej. Mamy nadzieję, że publikacja służyć będzie jako materiał poglądowy do promocji nie tylko samego modelu Jyväskylä w Polsce, ale przede wszystkim do zwiększenia popularności i dostępności wszelkiego rodzaju programów terapeutycznych dedykowanych sprawcom przemocy.


2. Problematyka przemocy wobec osób starszych. Diagnoza, profilaktyka, wsparcie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Przemoc wobec osób starszych jako jedna z form przemocy domowej nie jest nowym zjawiskiem. W ostanich latach doczekała się ona coraz większego zainteresowania ze strony różnych grupy społecznych i zawodowych tj. socjologowie, psycholodzy, psychiatry, lekarze i prawnicy. Zjawisko przemocy wobec seniorów było wcześniej pomijane i ignorowane ze względu na fakt, że niektóre jej rodzaje są trudne do rozpoznania, zwłaszcza jeśli stosowana przemoc nie ma charakteru fizycznego, lecz dotyczy sfery ekonomicznej czy emocjonalnej. W konsekwencji przemoc wobec osób starszych nie jest zgłaszana przez członków rodziny jak i instytucje do tego powołane. Stąd naszym zdaniem konieczność podejmowania działań o charakterze edukacyjnym mających na celu przybliżenie jej mniej znanych aspektów społecznych, psychologicznych i prawnych wraz ich konsekwencjam. Taką rolę pełni niniejsza publikacja, której celem zaznajomienie przedstawicieli instytucji opieki społecznej, lekarzy, prawników, pracowników domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z charakterystyką zjawiska, kładąc szczególny nacisk na diagnozowanie i zgłaszanie do odpowiednich instytucji.


3. Na początku czerwca 2023 r. nakładem wydawnictwa Marszałek z Torunia ukazała się nowa publikacja stowarzyszenia DROGA pt.: „Program edukacyjno-profilaktyczny – w sieci przemocy” autorstwa Krzysztofa Rubasa i Agnieszki Bucały, terapeuty i psychologa, członków naszego stowarzyszenia. Publikacja ta ma charakter edukacyjno-profilaktyczny. Jest skierowana do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz wszystkich osób pracujących z młodzieżą, którzy chcą realizować oddolne programy zapobiegania przemocy w rodzinie. Tematyka książki dotyka zagadnień związanych z przyswojeniem wiedzy i analizie czynników wyzwalających przemoc w rodzinie. Publikacja w prosty i przystępny sposób pokazuje jak zrealizować taki program w trakcie ośmiu spotkań odbywających się w formie sesji edukacyjno-profilaktycznych.

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich osób zainteresowanych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej do pobrania poniżej. Osoby zainteresowanie uzyskaniem bezpłatnego egzemplarza w wersji papierowej proszone są o kontakt mailowy ze stowarzyszeniem: stowarzyszenie.droga[małpa]wp.pl.

Publikacja stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


ROK 2021

1. Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia w 2021 r. ukazała się książka wydana przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA pt.:”Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka”. Książka została przygotowana przez członków Stowarzyszenia DROGA – prof. Agnieszkę Zduniak oraz Krzysztofa Rubasa, którzy są specjalistami w obszarze uzależnień behawioralnych. Dostarcza ona wiedzy o współczesnym stanie badań na temat przyczyn i skutków uzależnienia od Internetu, a także informacji na temat stosowanych obecnie w różnych krajach świata metod profilaktyki i terapii. Jako przykład dobrych praktyk przedstawiony został nowatorski program profilaktyczno – edukacyjny „Złapany w sieć”, który został zrealizowany w roku 2013 przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA i dofinansowany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


2. Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victim Support Malta wydała w 2020 r. publikację na temat metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na Malcie pt.:”Przemoc – droga donikąd„. Publikacja ma za zadanie ukazanie sposobu pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, który został wypracowany na Malcie przez fundację Victims Support Malta oraz wydobycie z niej elementów o charakterze uniwersalnym, które z powodzeniem można zastosować w Polsce. Opisy mechanizmów wsparcia zapobiegania i zwalczania przemocy domowej zawarty w tej książce, w tym wsparcia ofiar przemocy i metody pracy ze sprawcami oraz dobrych praktyk możliwych do zastosowania w Polsce, ale też w innych krajach UE stanowią główny cel i przedmiot tej publikacji.


4. W ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukazała się w 2021 r. tematyczna publikacja dotycząca zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy za pomocą fińskiej metody Jyväskylä pt.:”Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy„. Publikacja ma na celu pokazanie podstawowych zasad prowadzenia tej formy terapii oraz pokazanie doświadczeń Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka, które jako pierwszy podmiot w Polsce zrealizował pilotażową terapię według tego modelu.

W roku 2023 ukażą się trzy wydawnictwa książkowe poświęcone tematyce przemocy wśród młodzieży, osób starszych oraz terapii metodą Jyväskylä.