GBCV project

This place is a resource centre (RC) created by Stowarzysznie DROGA and VSM foundation within the project entitled „Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence”. This RC provides educational material on GBCV available to all parties to:

1) to build up cross-sectional and cross-disciplinary skills of the staff members overlapping analytics, social media and ICT areas

2) to handle harmful practices before they happen through education about gender equality, fundamental rights, and engagement of community members.

As the project continues, new content will become available.


To miejsce jest centrum zasobów (CZ) stworzonym przez Stowarzyszenie DROGA i fundację VSM z Malty w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju narzędzi edukacyjnych przeciwdziałających przemocy w cyberprzestrzeni na tle płciowym”. Niniejsze CZ zapewnia materiały edukacyjne na temat GBCV dostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką:

1) budowania przekrojowych i interdyscyplinarnych umiejętności pracowników z pogranicza analityki, mediów społecznościowych i ICT

2) przeciwdziałaniu szkodliwym praktykom przemocy w Internecie poprzez edukację na temat równości płci, praw podstawowych i zaangażowania członków społeczności.

W miarę kontynuacji projektu będą udostępniane nowe treści.

Prezentacje:


Grafiki i inne:


Materiały do kampanii społecznej (już wkrótce):


Program edukacyjny w zakresie przeciwdziałania przemocy cyfrowej wobec kobiet (już wkrótce):


Strategia przeciwdziałania nękaniu kobiet w Internecie (już wkrótce):


Materiały z konferencji zamykającej projekt (dostępna we październiku 2024 r.):


Publikacja końcowa: