Standardy jakości wsparcia ofiar przestępstw: indywidualne potrzeby ofiar

W ramach obowiązującej Dyrektywy 2012/29/EU dotyczącej praw ofiar państwa członkowskie zobowiązały się wdrożyć ogólne, jak i specjalistyczne powinny standardy jakości ochrony prawnej ofiar przestępstw. Standardy te mogą być stosowane jako kryteria oceny istniejących usług, ale również mogą również służyć jako wytyczne przy opracowywaniu nowych usług. Ponadto, co warto podkreślić służą one jako punkt odniesienia dla oceny usług wsparcia w danym kraju. W szczególności standardy te mają na celu ocenę, czy usługi wsparcia są dostępne dla wszystkich rodzajów ofiar przestępstw, szanowanie ofiar i traktowanie ich z uprzejmością i godnością, zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa oraz reagowanie na indywidualne potrzeby ofiar.

INDYWIDUALNE POTRZEBY OFIAR
Wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb ofiary, jej różnych umiejętności. W rzeczywistości, poza ogólnymi potrzebami wszystkich ofiar i specyficznymi potrzebami niektórych grup, każda ofiara będzie posiada swoje specyficzne potrzeby, które powinny zostać ocenione podczas pierwszego kontaktu z instytucją wsparcia. Ocena taka powinna uwzględniać kontekst i okoliczności przestępstwa, a także potrzeby fizyczne, emocjonalne, społeczne, prawne, praktyczne i finansowe ofiary.
Dzięki modelowi opieki stopniowanej, często stosowanemu w opiece psychiatrycznej , specjaliści mogą określić, jakiej opieki potrzebuje konkretna ofiara w danym momencie. Decyzje o udzielonym wsparciu muszą zostać podjęte w drodze indywidualnej oceny potrzeb.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.