Standardy jakości wsparcia ofiar przestępstw w Dyrektywie UE dot. praw ofiar – dostępność usług

W ramach obowiązującej Dyrektywy 2012/29/EU dotyczącej praw ofiar państwa członkowskie zobowiązały się wdrożyć ogólne, jak i specjalistyczne powinny standardy jakości ochrony prawnej ofiar przestępstw. Standardy te mogą być stosowane jako kryteria oceny istniejących usług, ale również mogą również służyć jako wytyczne przy opracowywaniu nowych usług. Ponadto, co warto podkreślić służą one jako punkt odniesienia dla oceny usług wsparcia w danym kraju. W szczególności standardy te mają na celu ocenę, czy usługi wsparcia są dostępne dla wszystkich rodzajów ofiar przestępstw, szanowanie ofiar i traktowanie ich z uprzejmością i godnością, zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa oraz reagowanie na indywidualne potrzeby ofiar.

DOSTĘPNOŚĆ DO WSZYSTKICH OFIAR PRZESTĘPSTW

Usługi wsparcia powinny być dostępne dla wszystkich ofiar przestępstw, tj. niezależnie od rodzaju przestępstwa i tego, czy przestępstwo zostało zgłoszone, czy nie; niezależnie od wieku ofiary, pochodzenia kulturowego, języka itp. a organizacje udzielające pomocy ofiarom powinny posiadać politykę zapewniającą wysokiej jakości zasady niedyskryminacji. Rodzaj dostępnych usług powinien być widoczny i dobrze reklamowany. Udostępnienie usług wszystkim rodzajom ofiar wymaga wprowadzenia środków zapewniających możliwość dotarcia do grup szczególnie wrażliwych (np. dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych), nawet jeśli poszukują one aktywnie pomocy. Standard ten został opracowany z myślą o ogólnych usługach wsparcia.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI