Na drodze do zmian zapisów europejskiej Dyrektywy ds. praw ofiar przestępstw

Przypominamy, że trwają prace Komisji Europejskiej i jej partnerów społecznych nad zmianami w zapisach Dyrektywy 2012/29/UE dotyczącej praw ofiar przestępstw. W tym celu Victim Support Europe (VSE) opracowała dokument pt.:”Model Provisions Paper” (MPP), w którym przedstawia wizję zmienionej dyrektywy w sprawie praw ofiar w oparciu o badania i analizy potrzeb, pochodzące z dokumentów opracowanych przez instytucje i agencje UE oraz inne organizacje eksperckie. Przyjęta przez Komisję Europejską i Parlament Europejski Dyrektywa o prawach ofiar z 2012 r. stworzyła solidny fundament do uznawania praw ofiar związanych z zachowaniem należytej ochrony, wsparcia, dostępie do wymiaru sprawiedliwości i odszkodowania.

Niestety, zdecydowana większość ofiar nigdy nie zgłasza przestępstwa na policję i nie szuka sprawiedliwości. Wiele osób wciąż napotyka liczne bariery w korzystaniu ze swoich praw, gdyż spora cześć przepisów nie jest wdrażanych w praktyce przez państwa członkowskie.

Wizja przedstawiona w dokumencie dotyczącym przepisów modelowych (MPP) opiera się na założeniu, że:

  1. Państwa muszą przyjąć krajowe ramy kompleksowego wsparcia dla ofiar, które regulują świadczenie wsparcia wszystkim ofiarom w sposób spójny i systemowy, zapewniają wdrożenie wszystkich praw ofiar i zaspokojenie ich potrzeb. Zmiany mają na celu utworzenie usług wsparcia dla poszkodowanych takich jak infolinia 116 006 we wszystkich państwach członkowskich , których funkcjonowanie jest wzajemnie skoordynowane i zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
  2. Należy wdrożyć przepisy, które zapewnią ofiarom bezpieczne i swobodne zgłaszanie przestępstw oraz wsparcie i ochronę w zakresie korzystania z praw przez cały czas trwania postępowania karnego. Poprawki mają na celu wzmocnienie istniejących praw, takich jak prawo do pomocy prawnej, przy jednoczesnym zapewnieniu ofiarom dostępu do ochrony w formie sądowych usług wsparcia i pomocy prawnej.
  3. Poprawki mają na celu ustanowienie procedur komunikacji z ofiarami we wszystkich państwach członkowskich, przekazywanie informacji osobom poszkodowanym w sposób systemowy i zapewnienie, że zostaną one przekazane językiem zrozumiałym dla zwykłych obywateli.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI