Komunikacja z ofiarami przestępstw i zmiany w Dyrektywie ds. Ofiar

Ofiary przestępstw często odczuwają stres lub traumę. Osoby takie, choć nadal cierpią z powodu emocjonalnych, psychologicznych, fizycznych i społecznych konsekwencji przestępstwa, muszą podjąć się wielu zadań tj. np. złożenie skargi do złożonego postępowania karnego. W tym kontekście odpowiednie dostarczenie odpowiednich informacji może umożliwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości i systemu wsparcia, pomóc w zapobieganiu wtórnej wiktymizacji i ułatwić ich udział w postępowaniu procesowym.

Na mocy obowiązującego prawodawstwa UE państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ofiarom dostęp do informacji, które muszą być łatwo dostępne, proste i łatwe do zrozumienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zasadniczo wszystkie ofiary powinny jasno rozumieć przekazywane im informacje, aby mogły na ich podstawie podjąć dalsze działania.

Aby rozszerzyć dostęp ofiar do informacji należy przede wszystkim ułatwić właściwe zrozumienie przekazywanych informacji i możliwość podjęcia na ich podstawie dalszych działań prawnych. Standardy komunikacji postulowane przez organizacje pozarządowe wspierające zmiany w Dyrektywie powinny uwzględniać następujące zasady i być skoncentrowanej na sytuacji ofiary:
● okazywanie szacunku i traktowanie wszystkich ofiary jednakowo, uwzględniając – w miarę możliwości – życzenia i potrzeby ofiar, w tym umiejętności aktywnego słuchania
● bezpieczeństwo – zrozumienie obaw i lęków przed sprawcą
● umożliwienie ofiarom wyrażanie emocji, zrozumienie reakcji, które mogą wynikać z przestępstwa i związanej z nim traumy
● przekazywanie informacji w jaki sposób można pomóc ofiarom odzyskać poczucie kontroli i złagodzić stres związany z przestępstwem.

Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.

Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy dotyczącej praw ofiar przestępstw

Z przyjemnością informujemy, że stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie w formie grantu na realizację projektu pt.:”Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw„.

Celem projektu jest wsparcie na poziomie lokalnym wdrażania europejskiej dyrektywy ds. ofiar 2012/29/UE z dnia 25.10.2012 r. przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Dyrektywa ta ustanowiła normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw dla wszystkich krajów EU. Badania pokazują, iż kraje EU, w tym Polska nie realizują w wystarczającym stopniu zaleceń dyrektywy, a instytucje i obywatele Polski posiadają niewielką wiedzę w zakresie praw ofiar przestępstw. Projekt polega na realizacji szkoleń skierowanych do instytucji i organizacji wspierających prawa ofiar na temat zapisów Dyrektywy, zwłaszcza stosowanie języka wrażliwego na sytuację ofiar przestępstw w sytuacji pierwszego kontaktu z nimi oraz przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach społecznościowych i w Internecie, której zadaniem będzie upowszechnianie praw ofiar wynikających z jej obowiązywania jako praw podstawowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

Grant na projekt stanowi element inicjatywy Projekt Splot Wartości finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Ma on na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.