Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy”.

Celem projektu jest implementacja innowacyjnego programu prewencji i psychoterapii rodzin z problemem przemocy zwanego modelem Jyväskylä, który został opracowany przez badaczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jyväskylä  w Finlandii.

Model Jyväskylä stara się włączać różne podejścia, łącząc wiedzę na temat przemocy z klasycznymi elementami psychoterapii. Model Jyväskylä wykorzystuje pomysły pochodzące zarówno z ustrukturyzowanych metod psychoedukacyjnych, jak i metod wspierających indywidualne podejścia do terapii zorientowanej na potrzeby klienta. Model terapii Jyväskylä koncentruje się w szczególności na tematyce i obszarach związanych z odpowiedzialnością i bezpieczeństwem oraz zbadaniem zastosowania różnych praktyk konwersacyjnych, analizą ich oddziaływania na doświadczenia obu partnerów w procesie leczenia. Oprócz sesji indywidualnych lub w parach (ofiara-sprawca) organizowane są również nieustrukturyzowane sesje grupowe, podczas których terapeuci kierują dyskusję na konkretne tematy, takie jak: przeszłe i obecne zachowania związane z przemocą, bezpieczeństwo ofiary, przemoc jako świadomy wybór i różne cechy męskiej tożsamości.

Projekt jest finansowany ze środków PO WER i będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jyväskylä do 31 grudnia 2020 r.

The Jyväskylä model. An innovative program for families with the problem of violence.

The aim of the project is to implement an innovative program of prevention and psychotherapy of families with the problem of violence called the Jyväskylä model, which was developed by researchers from the Faculty of Psychology at the University of Jyväskylä in Finland. The Jyväskylä model seeks to incorporate different approaches, combining knowledge of violence with classic elements of psychotherapy. The Jyväskylä model uses ideas derived from both structured psychoeducational methods and methods that support individual approaches to client-oriented therapy. The Jyväskylä therapy model focuses in particular on topics and areas related to responsibility and safety as well as examining the use of various conversational practices, analysing their impact on the experience of both partners in the treatment process. In addition to individual sessions or in pairs (victim-perpetrator), unstructured group sessions are also organized during which therapists direct the discussion on specific topics, such as past and present behaviour related to violence, victim safety, violence as a conscious choice and various features of male identity .

The project is financed by European Union from PO WER fund and will be implemented in cooperation with the University of Jyväskylä until December 31, 2020.