Pomoc ofiarom przestępstw w uzyskaniu informacji i zrozumieniu informacji

Dotychczasowe analizy na temat dostępu ofiar przestępstw do informacji przeprowadzone w Unii Europejskiej wskazują, że należy dokonać rewizji podejścia do tego zagadnienia. Nowe rozwiązania w tym obszarze powinny uwzględniać treść przekazywanych informacji ofiarom, ich złożoność oraz konieczność angażowania różnorodnych podmiotów.

Rozwiązanie tego problemu możliwe jest poprzez opracowanie kompleksowych ram komunikacji. Tego typu działanie nie tylko usprawniłoby przekazywanie informacji ofiarom, lecz także przyniosłoby korzyści praktyczne i psychologiczne. Systematyczne podejście skupia się na ułatwieniu komunikacji ofiar z pracownikami wymiaru sprawiedliwości, co spełni ich potrzeby w zakresie wzmacniania pozycji, empatii oraz aktywnego słuchania. Ta zmiana zagwarantuje większą dostępność odpowiednich narzędzi i środków, umożliwiających dostosowanie się do indywidualnych potrzeb ofiar, takich jak zaburzenia wzroku, mowy i słuchu, a także uwzględnienie traumy i innych skutków przestępstwa.

Strategia powinna także określić standardy oraz kluczowe zasady związane z przekazywaniem informacji. Mogą one obejmować:

1) Dostarczanie informacji w różnych formatach.
2) Zapewnienie dokładności, wiarygodności i godności informacji.
3) Uproszczenie informacji, aby były łatwe do zrozumienia.
4) Dostępność informacji dla wszystkich ofiar.
5) Aktualizowanie i powtarzanie informacji.
6) Dostosowanie informacji do indywidualnych potrzeb i aktualności.
7) Podleganie informacji działaniu.

W związku z tym rządy krajów członkowskich powinny przygotować różnorodne formy przekazywania informacji, w tym ulotki, dokumenty, strony internetowe, filmy, infografiki, przewodniki interaktywne itp. Narzędzia te powinny być opracowane zgodnie z prostymi zasadami językowymi, dostosowane do konkretnej sytuacji lub potrzeb, w tym dla osób niepełnosprawnych lub przetłumaczone na popularne języki obce. Kilka państw członkowskich przygotowało już ulotki i strony internetowe, zawierające łatwo zrozumiałe informacje na temat systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz roli ofiar, co można zaobserwować na przykładzie Francji.

Oprócz materiałów informacyjnych istotnym sposobem przekazywania informacji są ustne wyjaśnienia pracowników wymiaru sprawiedliwości. W tym celu należy zapewnić osobom pracującym z ofiarami odpowiednie szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji. Szkolenie powinno koncentrować się na rodzajach informacji potrzebnych ofiarom, dostarczanych w sposób uwzględniający traumę i wrażliwość, oraz na metodach dostosowania przekazu informacji do indywidualnej sytuacji i potrzeb osobistych ofiary.

Artykuł powstał z grantu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.