Stowarzyszenie DROGA partnerem w projekcie „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Głównym celem projektu „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry wchodzącej w skład Konsorcjum zawiązanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie and Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w celu opracowania narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów.

Cele szczegółowe projektu to:

1) podniesienie jakości usług edukacyjnych

2) nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju lokalnego, waloryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów lokalnych;

3) wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) opracowanie założeń do programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających wdrażanie zarządzania rozwojem lokalnym i waloryzacją zasobów.

W długofalowej perspektywie projekt przyczyni się bezpośrednio do:

a) wdrożenia założeń ekonomicznych do modelu rozwoju lokalnego opartego o waloryzację zasobów;

b) stworzenia dodatkowych możliwości zarobkowania dla osób zagrożonych wykluczenie społecznym;

c) wypracowanie systemu szkoleń specjalistycznych dla osób wdrażających na poziomie lokalnym dla organizacji formalnych i nieformalnych współpracujących z Konsorcjum.

Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu dwóch organizacji zagranicznych: Stowarzyszeniu KOPIN – wiodącej organizacji pozarządowej z Malty specjalizującej się w tematyce rozwoju lokalnego, wolontariatu i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Stowarzyszenie Cotes d’Armor -Warmia i Mazury z Francji, które we współpracy ze Stowarzyszeniem „Petites Cités de Caractères ” zorganizuje szkolenia w zakresie waloryzacji lokalnych zasobów.

Łącznie w ramach projektu odbędą się 4 kursy/szkolenia międzynarodowe dla 20 uczestników. Rezultatem projektu będą sześć szkoleń dla łącznie 20 osób reprezentujących kadrę menedżerską i specjalistyczną, członków, wolontariuszy Konsorcjum, wydanie 20 certyfikatów ukończenia kursu w tej tematyce oraz opracowanie 2 przewodników.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia zmian na poziomie organizacji należących do Konsorcjum polegających na zwiększeniu kompetencji pracowników, uzyskania dostępu do nowych obszarów wiedzy i docelowo wypracowania programów szkoleń na rzecz rozwoju społecznego i lokalnego oraz waloryzacji lokalnych zasobów. na otwarty rynek pracy. Ważnym efektem realizacji projektu będzie poprawa funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych poprzez wsparcie procesu ekonomizacji (zarobkowania), zwiększenie zaufania i usprawnienie mechanizmu współpracy organizacji pozarządowych i samorządy lokalne.

Projekt jest zaplanowany na 16 miesięcy i będzie realizowany w okresie 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

DROGA Association – a partner in the project „Model Thematic Villages. Program for the development of local leaders’ skills”

The main objective of the project „Model Thematic Villages. Program for the development of local leaders’ skills” is to increase the knowledge and skills of the staff of the Consortium created by Centrum Wspierania Organizacji Pozarzadowych i Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie and Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujacych Pomocy DROGA. The project will create tools and methods for improving adult learning in the area of local development and valorization of local resources.

The specific objectives of the project are as follows:

1) improving the quality of educational services provided by the consortium;

2) establishing international cooperation in the field of local development;

3) increasing the skills of employees specializing in working for people at risk of social exclusion;

4) the development of the training schemes and learning processes of organizations supporting the implementation of local development;

5) understanding and gaining a deeper insight into the practical aspects of the functioning of the organization dealing with the implementation of social development.

In the long-term, the project will contribute directly to:

a) creating additional income opportunities for people at risk of social exclusion;

b) development of a specialized training system for people responsible for implementing local development;

d) fine-tuning the social dialogue process by developing training tools in the area of local management.

The project will be implemented with the support of two foreign organizations: the KOPIN Association – a leading non-governmental organization from Malta specializing in local development, volunteering and education of people at risk of social exclusion, and the Cotes d’Armor -Warmia and Mazury Association from France, which in cooperation with the Association ” Petites Cités de Caractères” will organize training in the field of valorisation of local resources. In total, as part of the project, there will be 4 international courses/training for 20 participants. The result of the project in the area of local development will be to establish three innovative courses for a total of 20 people, representing the managerial and specialist staff, members, volunteers of the Consortium which will result in 20 course completion certificates and two Guides dedicated to the theme of local development and valuing of local resources.

The project will contribute to the implementation of changes at the level of the Consortium which will relate to the increase of the skills of its employees, gain access to new areas of knowledge, and  ultimately develop training schemes in the area of local resources management. The project will strengthen statutory and day-to-day activities of the beneficiary and effectiveness of the support provided to the people at risk of social exclusion and/or living in the remote areas. An important effect of the project implementation will be the improvement of the functioning of the non-governmental organizations’ sector by supporting the process of economization (earning), increasing trust and improving the mechanism of cooperation between non-governmental organizations and local self-government.

The project’s planned duration is 16 months for the period 01/09/2019 – 31/12/2020.