Sprawozdanie z działalności punktów konsultacyjnych

Od 21 stycznia 2019r. do 20 grudnia 2019r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku realizowało Program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punktu Konsultacyjnego finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynku.

Wieloletnie doświadczenia w Prawniczym Punkcie Konsultacyjnym i w Punktach Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych i osób uzależnionych oraz nadużywających alkoholu dowiodło, że przemoc i spożywanie alkoholu na terenie Gminy jest poważnym problemem natury społecznej i prawnej. Zjawisko to, zarówno w swej fizycznej, psychicznej jak i ekonomicznej postaci przez swoją nagminność generuje problemy prawne i osobiste, których samodzielne rozwiązanie często leży poza indywidualnymi możliwościami  danej osoby i jej rodziny.

W społeczności lokalnej wciąż niestety pokutuje przekonanie, że przemoc, czy spożywanie alkoholu jest sprawą rodzinną a rozwiązywanie tego rodzaju problemów powinno odbywać się w zaciszu domowym. Jednak zarówno świadkowie, jak i osoby doświadczające w/w problemów zaczynają coraz częściej szukać pomocy prawnej, doradczej i terapeutycznej. Co istotne, stanowią oni sporą grupę beneficjentów Punktów Konsultacyjnych, ponieważ stosowanie przemocy,  czy picie alkoholu skutkuje wieloma restrykcjami prawnymi i osobistymi – przykładowo: żona wnosi pozew o rozwód, państwo jako instytucja interesuje się ich dziećmi itd. Takie osoby, przy okazji rozwiązywania bieżących problemów prawnych i osobistych, również są uświadamiane, że ich postawa i zachowanie w kontekście stosowania zachowań dysfunkcyjnych rodzą poważne konsekwencje, których skutków niejednokrotnie nie da się już naprawić. Uświadamia się im, że zarówno oni jak i ich rodziny leżą w obrębie zainteresowania Gminy a rozwiązywanie ich problemu, w każdej formie, jest jednym z priorytetów jeśli chodzi o działalność władz regionu. Programy Punktów Konsultacyjnych stanowią więc niezbędną podwalinę do tego, aby przemoc i spożywanie alkoholu z perspektywy prawnej stała się problemem, który jest uświadamiany mieszkańcom Gminy oraz rozwiązywany na bieżąco. W dłuższej perspektywie skuteczna realizacja Programu może odegrać rolę profilaktyczną a w konsekwencji ograniczającą zjawisko przemocy na terenie Gminy do minimum.

Program realizowano w okresie od 21 stycznia 2019r. do 20 grudnia 2019r.

W ww. okresie odbyło się 401 konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców Gminy Olsztynek.

Konsultacje przeprowadzono u 315 kobiet i 86 mężczyzn.

Ilość wizyt w poszczególnych punktach konsultacyjnych:

Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy – 101 osoby, 99 kobiet i 2 mężczyzn

Prawniczy punkt konsultacyjny – 81 osób, 57 kobiet i 24 mężczyzn

Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych – 107 osoby, 105 kobiet i 2 mężczyzn

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu – 112 osób, 54 kobiety i 58 mężczyzn