Przemoc – droga donikąd

Od 1 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victims Support Malta (VSM) realizuje projekt finansowany ze środków UE pt.: ” Przemoc – droga donikąd. Wypracowanie programu wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy”. Celem projektu będzie wypracowanie programu usług lokalnych w zakresie wsparcia ofiar i sprawców przemocy. Będzie to program wsparcia dla ofiar, a także program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, adresowany do specjalistów, pracujących głównie w samorządach lokalnych, realizujących szkolenia, programy terapii i programy korekcyjno-edukacyjne. Program będzie wzbogacony o moduł w zakresie pierwszego kontaktu z ofiarami i sprawcami przemocy oraz o elementy związane z wykrywaniem i opieką nad ofiarami przemocy seksualnej. W ramach projektu opracowana zostanie również strategia dla lokalnej kampanii społecznej wykorzystująca mediów społecznościowe, skierowana do społeczności lokalnych zainteresowanych uwrażliwianiem na tematykę przemocy w rodzinie.

Violence – a road to nowhere

From January 1, 2020, the DROGA Association and the Maltese foundation Victims Support Malta (VSM) implements an EU-funded project entitled: „Violence – A Road to Nowhere. Developing a support program for victims and perpetrators of violence”. The project will focus on elaborating, basing on the maltase’s experiences, a program of support to victims and perpetrators addressed to therapists working at the local level implementing training, therapy programs and corrective and educational programs. The program will be enriched with a module in the field of the first contact with the victim and perpetrators of violence as well as elements related to detection and care of the victim of sexual violence. The project also developed a strategy regarding the use of social media, addressed to local communities interested in running social awareness campaigns.