Młodość bez uzależnień

W okresie od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. odbywały się zajęcia informacyjno- edukacyjne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, pod nazwą „Młodość bez uzależnień”. Zajęcia odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku w poniedziałki.

Program zajęć adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Zajęcia były dostępne zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Rekrutacja odbyła się poprzez konsultacje i skierowania pedagogów szkolnych szkół podstawowych w Olsztynku. Odbyły się spotkania z pedagogami szkolnymi, zostali oni zapoznani z celami i tematyką programu, wytypowali dzieci i młodzież kwalifikującą się do programu. Następnie odbyło się spotkanie informacyjnie z kandydatami do uczestnictwa w programie, przedstawienie treści informacyjnych dotyczących programu, nawiązanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydatów, zebranie pisemnej zgody na uczestnictwo.

Na każde spotkanie były przygotowywane treści programowe. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów”, dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Podczas każdego spotkania sporządzana była lista obecności oraz karta zajęć z opisem tematów i działań wykonywanych podczas zajęć.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełniał następujące założenia:

1. Program był propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.

2. Praca w programie rozwijała nowe sposoby zachowań i oparta była na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.

3. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).

4. Praca w programie oparta była na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.

5. Program zakładał, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.

6. Praca w programie oparta była na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu życia, jako alternatywy dla zażywania narkotyków .

7. Program zakładał zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez narkotyków.

8. Program zakładał zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania swoich uczuć.

9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budowali poczucie własnej wartości.

10. Program nie był gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, mógł jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.