Dodatkowa rekrutacja nauczycieli do programu edukacyjno-profilaktycznego pt.:”W sieci przemocy”

Zapraszamy nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w dodatkowym szkoleniu na temat wdrażania programu edukacyjno-profilaktycznego pt.:”W sieci przemocy” opracowanego przez terapeutów i psychologów ze Stowarzyszenia DROGA. Szkolenie jest nieodpłatne i trwa 20 godz.

Program umożliwi nauczycielom samodzielne wprowadzenie w swojej szkole programu profilaktyki w zakresie zapobiegania przemocy. Dzięki realizacji programu uczniowie szkół uzyskają wiedzę na temat przemocy, której ofiarami są dzieci i młodzież. Treści programu koncentrują się na identyfikacji potencjalnych ofiar przemocy domowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz sposobach komunikowania się z ofiarami przestępstw.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo do dnia 13 marca 2023 r. na adres Stowarzyszenia DROGA. Osoba do kontaktu: Krzysztof Rubas.

Szkolenie stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.