Zakończenie realizacji projektu „Nowa droga – nowe szanse”

W sierpniu 2021 r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu zakończyło realizację projektu pt.: „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Projekt był skierowany do 20 rodzin z terenu Olsztynka w których, występowały problemy związane uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie. W projekcie wzięło udział łącznie 96 osób w tym dzieci z rodzin z problemem przemocy.

W ramach projektu oferowane było nieodpłatnie poradnictwo prawne, doradztwo psychologiczne, a także poradnictwo specjalistów ds. uzależnień i warsztaty dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. Dzięki realizacji projektu uruchomiona została specjalna świetlica o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem przemocy.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to łącznie 700 768, 75 zł, w tym wkład z Funduszy Europejskich: 595 653,43 zł.