Konsultacje społeczne z Komisją Europejską na temat poprawek do Dyrektywy o Prawach Ofiar

Trwają konsultacje społeczne z Komisją Europejską na temat poprawek do Dyrektywy o Prawach Ofiar. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie ofiarom pełne korzystanie ze swoich praw np. skutecznego przekazywania informacji wszystkim ofiarom. Jedną z propozycji jest obowiązek utworzenia specjalnej telefonicznej linii pomocy dla ofiar (116 006), pod którym ofiary mogłyby uzyskać informacje na temat swoich praw, wsparcia emocjonalnego i, w razie potrzeby, przekierowania do wyspecjalizowanych służb wsparcia lub linii pomocy na terenie całej UE.

Poprawki do Dyrektywy idą w kierunku zapewnienia ofiarom prawa do skorzystania ze wzmocnionej oceny indywidualnej oraz większej dostępności nakazów ochrony po przeprowadzeniu indywidualnej oceny ofiary. Najbardziej bezbronne ofiary miałyby lepszy dostęp do całościowych usług specjalistycznego wsparcia oraz możliwość korzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego tak długo, jak jest to konieczne ze względu na ich szczególne potrzeby. Ofiary mogłyby również aktywniej uczestniczyć w postępowaniu karnym, gdyż otrzymywałyby wsparcie w sądach i miałyby prawo do kwestionowania decyzji wpływających na ich prawa jako ofiar przestępstwa, niezależnie od ich statusu formalnego.

Zmiany mają również na celu wzmocnienie prawa do odszkodowania, w tym uzyskania decyzji w sprawie odszkodowania w ramach postępowania karnego – bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. W myśl proponowanych zmian, gdy sędzia podejmie decyzję w sprawie odszkodowania od sprawcy, państwo powinno wypłacić to odszkodowanie ofierze szybko po wydaniu wyroku i odzyskać kwotę odszkodowania od sprawcy w drugim etapie.

Zachęcamy wszystkie zainteresowanie organizacje i instytucje do zgłaszania propozycji do poprawek. Proces konsultacji społecznych jest otwarty dla wszystkich. Propozycje zmian można zgłaszać na specjalnym formularzu dostępnym pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Criminal-justice-EU-rules-on-victims-rights-update-_en

Termin przesyłania opinii upływa we wtorek, 26 września (do północy).

Poniżej projekt nowej Dyrektywy w języku polskim.